Kas sa täidad aastast 2023 kehtima hakanud jäätmehoolduseeskirja nõudeid?

19. jaan 2023
tabel

Vaatame siinkohal veelkord üle, mis muudatused tõi aastast 2023 kehtima hakanud jäätmehoolduseeskiri kaasa vastavalt elamutüübile ning kas sinul on kõik jäätmed nõuetekohaselt käideldud.

Kui elad üksikelamus või paariselamus, siis peab kinnistul olema eraldi konteiner segaolmejäätmete kogumiseks. Juhul kui kinnistul ei toimu nõuetekohast biojäätmete kompostimist, siis on kohustuslik omada ka eraldi biojäätmete konteinerit. 

Kui sinu kodu mugavas läheduses ei asu avalikku pakendipunkti, siis on pakendijäätmete kogumiseks kõige mõistlikum ning mugavam kasutada pakendikoti teenust. Pakendikoti teenus on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest. Enamus meie tekkivatest jäätmetest moodustavadki pakendid. Kui majapidamises tekib rohkem klaaspakendeid, millel puudub pandimärgis, siis on väga keskkonnasõbralik lähenemine paigaldada ka klaasikonteiner. Klaaspakendite äravedu on tasuta. Pakendite ja ka klaaspakendi konteinerite omamine ei ole üksikelamutele ega paarimajadele kohustuslikud.

Kui elad kortermajas või ridaelamus, kus on kolm kuni neli korterit, siis on kinnistul kohustuslik lisaks segaolmejäätmete konteinerile omada ka biolagunevate jäätmete konteinerit. Pakendijäätmete kogumiseks võivad ridaelamute boksid liituda näiteks tasuta pakendikoti teenusega või viia pakendid valla avalikesse pakendipunktidesse. Pakendikonteineri omamise kohustust otseselt ei ole, kuid  keskkonnasõbralik ja mugav on pakendikonteiner enda ühistule siiski rentida või soetada. Pakendite äraveo teenus on tasuta, maksab vaid konteineri rent, kui pole tegemist isikliku konteineriga. Pakendijäätmete eraldi kogumisega väheneb tunduvalt segaolmejäätmete maht.

Ka eraldi klaasikonteineri rentimine või soetamine on võimalusel väga mõistlik ning keskkonnasõbralik samm, kuid mitte kohustuslik. Klaas on ainuke materjal, mida saab ümber töödelda lõpmata arv kordi ning saadud materjali omadused on samad, mis esmakordsel loodusliku toorme sulatamisel saadud klaasil. Eesti Pakendiringlus pakub ka tasuta konteineri renti. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusel on konteineri rent tasuline, kuid isikliku konteineri puhul teenus ise tasuta.

Kui elad viie ja enama korteriga elamus, siis on kinnistul kohustuslik omada eraldi segaolmejäätmete-, biojäätmete-, vanapaberi- ja pakendikonteinerit. Rohkemate korteritega elamute puhul on klaasikonteineri omamine eriti mõistlik ning jätkusuutlikkusele suunatud samm, kuid endiselt mitte kohustuslik. Eesti Pakendiringlus pakub ka tasuta konteineri renti. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusel on konteineri rent tasuline, kuid isikliku konteineri puhul teenus ise tasuta.

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist