Vallavalitsuse 28. veebruari istungi päevakord

27. veebr 2024
foto

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 11 „Viimsi vallavara valitsemise kord“ muutmine
Ettekandja: Aslan Liivak, jurist vallasekretäri ülesannetes

2. Vallavolikogu otsus: Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu menetluse uuendamine, detailplaneeringu osaline kehtestamine ja detailplaneeringu koostamise lõpetamine osalisel planeeringualal
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavolikogu otsus: Viimsi vald, Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamine Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas detailplaneeringu teistkordne vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavolikogu otsus: Naissaarel asuva Männiku tee 1a // Sadama kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine Riigimetsa Majandamise Keskusele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Rohuneeme küla, Valli põik 4, Valli põik 6 ja Metsatuka katastriüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik, Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee katastriüksuste detailplaneeringuga planeeritud olemasolevale liikluspinnale/tervikteele uue kohanime ja ruumikuju määramine, Kannikese tee liikluspinna/terviktee ruumikuju muutmine, Nelgi põigu liikluspinna ruumikuju muutmine ning katastriüksustele uute koha-aadresside määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter AS-i kasuks Linda tee kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Osalemine targa linna ideekonkursil pilootprojektiga Data-driven Carbon Assessment and Impact Planning Tool (DDCAP)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 274071 „Viimsi valla lillede ja puude kastmis- ja väetamisteenus 2024“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2024. aasta I lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine
Ettekandja: Liina Koppel, peaökonomist

11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla noorsootöö kvaliteedihindamise läbiviimise töögrupi moodustamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

12. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 09.12.2020 määruse nr 21 „Viimsi Raamatukogu ruumide üüri ja teenuste hinna kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Raamatukogu teenuste hinnakirja kehtestamine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine Sihtasutusele Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium lauluvõistluse Viimsi Laululaps korraldamiseks
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi kodukohvikutepäeva osalustasu kehtestamine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

16. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi valla 2024. aasta ühistranspordi tegevuskava (jaanuar kuni september) kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

17. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Hagi esitamine kinnistu väljanõudmiseks Redport OÜ ebaseaduslikust valdusest
Ettekandja: Aslan Liivak, jurist vallasekretäri ülesannetes