Vallavalitsuse 11.05.2022 istungi päevakorra projekt

10. mai 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti küla sademevee lahenduse elluviimise II etapp
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Külaplatsi, Ülesaare tee L3 ja Väike-Ülesaare kinnistutele
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Viimsi Vesi kasuks Väike-Kaare tee L5 kinnistule
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks Kallasmaa tee L2 kinnistule
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kinnistu Sarapuu tee 6 jagamine
Ettekandja: Katrin  Markii, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas kinnistute Uus-Kopli ja Elupuu tee 7 piiride muutmine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Kinnisasja omandamine (Kaasiku, Metsakasti küla)
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasja omandamine ja kinnistu hüpoteegiga koormamine (Põhja-Liiva, Metsakasti küla)
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ametiauto kasutusrent 2022-2027 ja Viimsi Hoolekandekeskusele koduteenuse osutamiseks autode kasutusrent 2022-2024“ korraldamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Viimsi Muusikakooli hoone energiaaudit“ korraldamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus pakkumise kinnitamine Prangli kiriku restaureerimistööde teostamiseks
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Teaduskooli direktori ametisse kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
Kaasettekandja: Maiu Plumer, haridusosakonna juhataja

14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Rahvastikuregistrist Naissaare vähemalt  
15-aastaste püsielanike nimekirja koostamine
Ettekandja: Leevi Laever, vallasekretär