Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Tulbi tee 3 kinnistutele Viimsi alevikus, Viimsi vallas Tulbiaia tee 3 detailplaneeringu täpsustamiseks

09. Jaan 2019

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud Tulbi tee 3 kinnistule projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele  ja selle juurde lisatud eskiisile soovitakse kinnistul paiknev tööstus-majandushoone laiendada / ümber ehitada büroohooneks, mis funktsionaalselt seotakse maa-aluse mahuga kinnistu lääneossa kavandatava spordi-vabaaja keskuse hoonega. Büroohoone ehitisalune pind ja kõrgus ei ületa olemasoleva hoone vastavaid näitajaid. Hoone korruselisuseks kavandatakse kaks täiskorrust ja osaline kolmas korrus. Kavandatava hoone paremaks ruumikasutuseks ja arhitektuurselt atraktiivsema lahenduse saamiseks soovitakse suurendada ehitusala 10%.  

Antud juhul arvestab kavandatav hoonestus avalikku huve ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Arhitektuursete tingimuse muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine ning ei tekita üldplaneeringu muutmise vajadust vms ehitusseadustiku § 27 lg 3 toodud vastuolu.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Viimsi Vallavalitsuse planeerimiskomisjoni 17.10.2018 koosolekul käsitleti hoonestuse kavandamist ja otsustati väljastada avatud menetluses projekteerimistingimused kahe täiskorrusega, keldrikorrusega ja katusekorrusega (e. osalise korrusega) ärihoone püstitamiseks.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku  § 28 ja 31 lg 1 alusel.

Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

  1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
  2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.
  3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.