Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

08. Sept 2021
Pildil sõna teade

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Pringi külas, Kasteheina tee 46 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Pringi külas, Kasteheina tee 46 kinnistule üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 8. aprillil 1997  otsusega nr 151 kehtestatud Pringi küla AÜ Männi detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada hoonestusala 7,7% Metsaveere tee 2 suunas vastavalt taotluse juurde esitatud asendiplaanile. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

 

Ehitus- ja kommunaalosakond