Muudetud jäätmehoolduseeskiri seab rõhuasetuse liigiti kogumisele

20. Sept 2022
pildil näide toidujäätmete kompostimisest

20. septembril 2022 läbis volikoguistungil teise lugemise Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri. Vastu võetud määrus muutub kõikidele viimsilastele kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2023.

Määruse muutmise vajaduse tingis asjaolu, et kehtiv eeskiri oli ajale jalgu jäänud ja ei vastanud enam tänastele keskkonnahoiu suundadele. Peamiselt said täiendust liigiti kogumisega seonduvad punktid. Kõige suurem muudatus puudutab biojäätmete kogumist. Kuigi jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik juba aastast 2007, siis biojäätmete tekkekohal ehk kodus kogumise kohustus hakkab Viimsi vallas kehtima alates 2023. aasta jaanuarist. Selleks on kaks võimalust: tellides korraldatud jäätmeveo ettevõttelt mahuti ehk konteineri või kompostides jäätmeid oma kinnistul, sealjuures tuleb silmas pidada, et toidujäätmed tuleb kompostida kinnises kompostris. Kompostimine on lubatud kuni kahe majapidamisega kinnistutel, samas on eeskiri paindlik ja annab ka kolme või enama korteriga ridaelamul selle kõigi elanike nõusolekul võimaluse rakendada kohapeal kompostimist. Tekkekohal kogumise kohustus kehtib kõigile, olenemata sellest, kas elatakse korteris, oma majas, ridaelamus, suvilas vms. 

Teadmiseks, et Viimsi vallas tegeleb korraldatud jäätmeveoga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS. 140-liitrise biolagunevate jäätmete konteineri tühjendus ja äravedu maksab hinnakirjajärgselt 0,59€ kord.  

Teine muudatus puudutab neid kinnistuid, kus on vähemalt viis korterit. Sellistel kinnistutel muutuvad kohustuslikuks paberi/kartongi ning pakendijäätmete konteinerid.  

Abivallavanem Alar Miku sõnul on Viimsi vallavalitsusel soov muuta järk-järgult jäätmemajandus keskkonnasäästlikumaks, et säilitada puhast elukeskkonda. “Suurt rolli mängib jäätmete liigiti kogumise ehk sorteerimisharjumuse tekitamine, mille osas on vaja teadlikkust parandada. Aitame kindlasti kaasa vallapoolse kommunikatsiooniga, et kõik viimsilased uuel aastal saabuvate muudatustega varakult kursis oleksid ning liigiti kogumine võimalikult ladusalt kulgeks. Võtame fookusesse selgitustöö ning vaatame kuidas viimsilased muutusi omaks võtavad ja ellu rakendavad. Vajadusel juhime täiendavat tähelepanu seal, kus vaja,” lisas Mik, kelle sõnul hakkab vald tegema pistelisi kontrolle eeskirja täitmise osas.  

“Kontrollide eesmärk ei ole karistamine, vaid ennekõike probleemide lahendamine ja minimeerimine. Meie soov on, et inimesed päriselt mõistaksid liigiti kogumise olulisust,” selgitas Mik. Liigiti kogumine vähendab segaolmejäätmete mahtu, millest tulenevalt viimsilastel alates uuest aastast võimalik tühjendamissagedust hinnanguliselt vähendada 4 nädalalt kuni 12 nädala peale. Alates jaanuarist 2023 saab vastava avalduse täita valla iseteeninduskeskkonnas. 

Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse üldnõuded, korraldatud jäätmeveo korra,  ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete, ohtlike jäätmete, jäätmejaamas kogutavate jäätmete ning  tervishoiu-, hoolekande- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra Viimsi valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele. Eeskirjaga saab peagi tutvuda valla kodulehel.

Kristi Berggren
avalike suhete osakond

Pilt: Canva.com