Geoinfosüsteemi põhise registri arendus

Viimsi Vallavalitsus kutsub IT-hanke lähteülesande konsultatsioonile

Viimsi Vallavalitsus kavandab hanget, et tellida arendus-, majutus- ja hooldusteenust. Hanke sisuks on kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel.

Tegemist on suhteliselt keerulise ja kompleksse tööga, mistõttu soovib Viimsi Vallavalitsus veenduda, et lähteülesandest on võimalik üheselt aru saada. Samuti on oodatud ettepanekud selle täpsustamiseks, et oleks paremini võimalik määratleda hanke eeldatavat maksumust.

Riigihangete seaduse paragrahv 10 lubab läbi viia turu-uuringu tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi. Käesolevaga soovibki vallavalitsus potentsiaalsete pakkujatega arutada ja täpsustada töö sisu, mitte hankes osalemise tingimusi.

Viimsi Vallavalitsus kutsub kõiki potentsiaalseid pakkujaid arutelule, mis toimub esmaspäeval, 18.11 kell 14.00 – 16.00 Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1). Soovijatel palume oma tulekust teada anda e-posti aadressil jaan.urb@cumulus.ee hiljemalt reedeks, 15.11.  

Link lähteülesandele


logo

Viimsi Vallavalitsus viis ellu projekti „Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine – äri- ja eeluuringu läbiviimine“

Projekti kogumaksumus oli 47 200 eurot, millest 85% rahastas läbi Riigi Infosüsteemi Ameti Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti tulemusena valmis analüüs, mis selgitas välja omavalitsuse kommunaalmajanduse valdkonda kuuluva taristu (teed, tänavavalgustus, sademevesi, kanalisatsioon jms) ühtse haldamise keskkonna loomise võimalused. Samuti valmis keskkonna prototüüp (ekraanivaated).

Analüüsist ilmnes, et infosüsteemi realiseerimisega on Viimsi vallal võimalik kokku hoida ligi 5000 tundi ametnike tööaega aastas, mida saab kasutada suuremat väärtust loovatele tegevustele. Rahalises vääringus tähendab see ligikaudu 60 tuhande euro suurust säästu aastas.

Viimsi Vallavalitsusel on kavas süsteemi väljaarendamisega edasi tegeleda. Selleks tuleb 2019. a jooksul ette valmistada vastavasisuline rahastustaotlus. Seda tehakse koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning teiste huvitatud omavalitsustega, kuna tegemist on süsteemiga, mida saavad ka teised omale sobivaks kohandada.

Analüüsiga on võimalik tutvuda SIIT.

Videos