Volikogu valimise protseduurid

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. 

Valimispäevaeelne nädal

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on vallas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14.

 

Valimised 2021 ajakava

Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekiri. Ilma rahvastikuregistris elukohta omamata kohalikel valimistel osaleda ei saa.

Alates 2021. aastast võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. 

Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri.

Valija konkreetne elukoht omab valimiste korraldamisel siiski samuti tähtsust, sest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvates valimisjaoskondade hääletamisruumides.

Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Samuti tuleks toimida elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise elukoha aadressiandmete alusel.

Jaoskonnas teostatavad toimingud

 • Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 
 • Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. 
 • Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 • Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. 
 • Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. 
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

Valimisõigus

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-hääletamine

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandideerimisõigus Viimsi vallavolikokku on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 Viimsi valla territooriumil.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Erakond peab esitama enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 7. septembril kell 18. 

Hiljemalt 9. septembril kell 18 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides. Hiljemalt 12. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse. 

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.

Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 2. septembril esitatakse valimisliit valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks. Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks.

2017. aasta kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas. Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

VAATA VALIMISINFOT VENE KEELES JA INGLISE KEELES