Ülevaade Heldri tee sundvõõrandamisest

20. veebr 2024
foto

Haabneeme alevikus asuv Heldri tee eratee osa (Heldri tee L4 kinnistu) on olnud aastakümneid elanikele murekohaks nii teehoolde, ligipääsude kui ka taristu toimivuse ja liiklusohutuse osas. Et asjas lahendust tuua, algatas volikogu transpordimaa sundvõõrandamise, mis on tänaseks jõudnud kohtusse.

Ligi paarkümmend aastat probleeme
Haabneemes asuv Heldri tee rajati ligi paarkümmend aastat tagasi elamurajooni arendamise käigus. Toona ei olnud praktikaks sõlmida notariaalselt tõestatud ja hüpoteegiga tagatud lepinguid transpordimaade üleandmiseks. Tänasel päeval enam selliselt ei toimita, aga 1990ndatel oli levinud praktika, kus üleandmise kokkuleppeid eraldi ei sõlmitud. Teede avalikku kasutust kajastati projektides või üldplaneeringus või seda eeldati, kuna see oli tavapärane. Nii mõneski kohas on need omaaegsed planeeringud põhjustanud elanikele probleeme, mida vallal nüüd lahendada tuleb.

Heldri tee L4 transpordimaa kinnisasi on juurdepääsuks asumi 37 majapidamisele. 22. märtsil 2021 pöördusid Haabneemes paikneva Heldri elamurajooni elanikud Viimsi vallavalitsuse poole, selgitades, et 20 aastat kestnud probleemid kinnisvaraarendajaga Morrison Invest AS on tinginud olukorra, kus elamurajooni elanikel puudub korras teedevõrk, tänavavalgustus ja tõkestatud on prügiveo teostamine. Inimeste mure oli mõistetav. Kustutatud teevalgustus põhjustab liikluses ohtu (kuna puudub eraldi jalgtee) ning vähendab ka elanike turvatunnet. Ühtlasi on hooldamata teede tõttu takistatud inva- ja ehitustranspordi ligipääs kodudele. Elanikud esitasid Viimsi vallavalitsusele taotluse sundvõõrandamise menetluse läbiviimiseks.

foto
Aerovaade Heldri tee elamurajoonile. Kaart: Maa-amet

Sundvõõrandamise algatamine
Viimsi vallavolikogu algatas 21.09.2021 avalikes huvides sundvõõrandamise menetluse Haabneeme alevikus asuva Heldri tee L4 (kinnistu registriosa nr 393402, katastritunnus 89001:010:3030, pindala 10921 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%) kinnistu osas, eesmärgiga omandada kinnistu eratee avalikuks kasutamiseks. Sundvõõrandamise algatamisele järgnesid menetlustoimingud, hindamised jms. Lisaks langes sundvõõrandamise menetlus perioodile, mil toimusid riigi poolt läbi viidud kinnisasja hindamisega seotud regulatsioonide muutumised, mis omakorda mõjutasid menetluse ajalist kestust.

21.04.2023 tegi Viimsi vald AS-ile Morrison Invest kirjaliku pakkumuse summas 43 676 eurot, et maksta sundvõõrandamise korral kinnistu omanikule hüvitist (hüvitusväärtus). Maksumus põhines alates 18.03.2023 kehtima hakanud uuel kinnisasja erakorralise hindamise korral, mille kohaselt võib maa väärtusena kasutada mh maa maksustamishinda, kui puudub aktiivne turg. Transpordimaal puudub aktiivne turg, mistõttu Viimsi vald arvutas maa väärtuseks 43 676 eurot. Lisaks tehti pakkumusega ettepanek maksta seaduses toodud 20% motivatsioonitasu, kui jõutakse kinnisasja omandamise menetluses kinnisasja omandamise kokkuleppeni, kuid kahetsusväärselt kokkuleppeni ei jõutud. Oluline on silmas pidada ka seda, et kümneid aastaid tagasi ehitatud tehnovõrgud ja -rajatised on tänaseks amortiseerunud ning vajavad mitmeid hooldustöid ja ümberehitusi, kui vald teemaa peaks omandama.

Sundvõõrandamise otsus
Kuna hüvitamisväärtuse maksmises ei jõutud kokkuleppele, siis asuti vallavalitsuse poolt koostama sundvõõrandamise otsuse eelnõud. Septembris 2023 saatis Viimsi vald AS-ile Morrison Invest Viimsi vallavolikogu otsuse eelnõu ettepanekute või vastuväidete esitamiseks. AS Morrison Invest esitas omapoolsed vastuväited, mille kohaselt teemaa omanik polnud nõus sundvõõrandamisega, tuues peamiseks asjaoluks ja kaalutluseks hüvitise summa. AS-i Morrison Invest esindaja leidis, et hüvitisväärtus kinnistu ning eraldi tee ja taristu eest peaks kokku olema oluliselt suurem, kui valla poolt pakutud maksustamishinna põhine summa. Viimsi vald sellega ei nõustunud. Sundvõõrandamisega võtab Viimsi vald praeguselt teemaa omanikult ära mh kohustusi, nt tänavavalgustuse tagamine, teede korrashoid, säilitusremont ja hooldustööd ning muud halduskohustused.

14.11.2023 võttis Viimsi vallavolikogu vastu otsuse nr 48 „Kinnisasja sundvõõrandamine (Heldri tee L4, Haabneeme)“, millega sundvõõrandas Heldri tee L4 (Haabneeme alevik, Viimsi vald) ning otsuses nimetatud kinnisasjal asuvad servituudid. Samuti otsustas Viimsi vald tasuda Morrison Investile sundvõõrandamise tasu summas 43 676 eurot.

Kohtumenetlus
4. jaanuaril 2024 saabus Tallinna halduskohtust info, mille kohaselt võeti menetlusse AS-i Morrison Invest kaebus tühistada Viimsi vallavolikogu 14.11.2023 otsus nr 48 „Kinnisasja sundvõõrandamine (Heldri tee L4, Haabneeme)“. Samuti soovib Morrison Invest kaebusega kohustada volikogu uuesti otsustama Heldri tee L4 kinnistu ning AS-i Morrison Invest kasuks kinnistule seatud isiklike kasutusõiguste sundvõõrandamise üle.

Nüüd lahendab kaebust Tallinna halduskohus, mis võib sundvõõrandamise menetluse edasist kestust mõjutada. Oluline on mõista, et kuni kohus ei tee oma otsust ja seda ei vaidlustata (ehk kohtuotsus ei jõustu), siis ei ole sundvõõrandamise menetlus lõpule jõudnud. Seniks pole ka teemaa Viimsi vallale üle antud. See tähendab, et kuniks käib kohtumenetlus, toimub Heldri tee L4 transpordimaa kasutamine praegustel või seni kehtinud alustel.
Hoiame elanikke valla tegevustega ja Heldri tee sundvõõrandamise protsessiga kursis.

Alar Mik
abivallavanem

Foto: Alar Mik