Volikogu asub arutama uute maamaksumäärade eelnõu

2. juuni 2023
volikogu

Viimsi vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku uute maamaksumäärade kehtestamiseks, mida asutakse arutama 13. juuni volikogu istungil.

Maa-amet viis 2022. aastal läbi Eestis asuvate maade ümberhindamise, et need vastaksid ligikaudselt turuväärtusele. Tulemustest selgus, et võrreldes 2001. aasta hindamisega on maa väärtus Eestis kasvanud keskmiselt 8,3 korda, Viimsis 7 korda. 

Kuigi maa väärtus on kordades tõusnud, ei tähenda see maamaksu sama suurt kasvu, sest maamaksuseadusega on maksumäärasid kuni viis korda vähendatud. Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku kehtestada alates järgmise aasta 1. jaanuarist Viimsi vallas elamumaa ja maatulundusmaa maamaksumääraks 0,5 ning kõigi ülejäänud sihtotstarbega maade maksustamishinnaks üks protsent maa maksustamishinnast aastas. Võrdluseks, et täna kehtib Viimsi vallas kõikidele sihtotstarvete liikidele 2,5 protsendine maksumäär, välja arvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa suhtes, mille osas kehtib 2 protsendine maksumäär. 

Maamaks on kohalikule omavalitsusele oluline tuluallikas ning maksumäärade kavandamisel on vajalik arvestada, et kavandatud muudatus ei mõjutaks maksutulu laekumist üleliia negatiivselt. 

Eelmisel aastal riigikogu vastu võetud seadus näeb ette maaomanikele maamaksu tõusu vastu kaitsemeetmed. Maamaksu liiga järsu tõusu väitmiseks on kehtestatud kümneprotsendine piirmäär. See tähendab, et maamaks ei saa võrreldes eelmise aastaga suureneda rohkem kui kümme protsenti aastas. Lisaks säilivad ka kõik senised maksusoodustused ja -vabastused, sealhulgas koduomanike ja represseeritu maksuvabastus. Jätkuvalt on koduomanikud Viimsi vallas vabastatud maamaksu tasumisest elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 1500 ruutmeetri ulatuses ja hajaasustusega aladel kuni 2 hektari ulatuses. Täiendavalt jõustuvad 1. jaanuaril 2024 maamaksuseaduse muudatused, millega laiendatakse 2024. aastast liitsihtotstarbega maadel elavate koduomanike maksusoodustuse ulatust ehk teisisõnu vabastatakse maksust lisaks elamumaa sihtotstarbele ka nende maade ülejäänud sihtotstarvete osad. 

Kohalikud omavalitsused peavad kehtestama uued, seaduses toodud vahemikega kooskõlas maamaksu määrad enne 1. juulit 2023. Viimsi vald kehtestab maamaksu määrad 13. juunil toimuval volikogu istungil. 

Kõigile maaomanikel on võimalik alates sügisest vaadata maksuameti e-teenuste keskkonnas enda maamaksu 2024. aasta prognoosarvutust. Kes soovivad prognoosarvutuse ise teha, tuleks leida veebilehelt https://minu.kataster.ee oma maatüki uus maksustamishind ja korrutada see kavandatava maksumääraga (0,5 protsenti elamu- või maatulundusmaal või üks protsenti teiste sihtotstarvete puhul). Kui tulemus on senisest maamaksust suurem, rakendub ülalkirjeldatud kaitsemehhanism ehk eelmise aasta maamaksu summale lisatakse maksimaalselt kümme protsenti.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond