Vallavalitsuse 7. veebruari istungi päevakord

6. veebr 2024
istung

1. Vallavolikogu otsus: Kinnisasjade piiratud asjaõiguste sundvõõrandamine (Kesk-Kaare tee L7, Kesk-Kaare tee L9, Suur-Kaare tee L13)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

2. Vallavolikogu otsus: Kinnisasja piiratud asjaõiguste sundvõõrandamine (Linnase tee L2)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavolikogu otsus: MTÜ Eesti Merendusklaster liikmeks astumise otsustamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla geomõõdistuste infosüsteemi põhimäärus
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla 2024. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

6. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 21.08.2018 määruse nr 15 "Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

7. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015 määruse nr 8 „Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

8. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015 määruse nr 7 „Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

9. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2012 määruse nr 3 "Püünsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

10. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 15.02.2013 määruse nr 7 "Prangli Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korralduse nr 357 "Randvere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: 2024. aastal Viimsi valla koguduste toetussumma suuruse kinnitamine ja volituse andmine sihtfinantseerimise lepingute sõlmimiseks
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Raha eraldamine Viimsi mälumängusarja korraldamiseks
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas, kinnistu Vanavahtra detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Naissaar, Lõunaküla-Storbyn Sehlbergi)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

16. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Gaasivõrk kasuks Liblika tee, Lille tee, Nurme tee, Nurmiku tee ja Õisiku tee kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

17. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Gaasivõrk kasuks Nelgi tee ja Paju tee kinnistutele
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

18. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter AS-i kasuks Kimsi tee kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

19. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2024. aasta hankeplaani kinnitamine
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja

20. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Apellatsioonkaebuse esitamisest Tallinna Halduskohtu 30.01.2024 määrusele ja menetluskulude tasumisest haldusasjas nr 3-23-1713
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja

21. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi Kooli arengukava 2024-2027 eelnõu heakskiitmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem