Vallavalitsuse 20.01.2021 istungi päevakorra projekt

19. Jaan 2021
Vallavalitsuse 20.01.2021 istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla dokumendihaldussüsteemi registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Lihthanke „Randvere tee purskkaevude väljaku projekteerimine“ korraldamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Nõusoleku andmine KIK üleujutusohu riskide maandamise meetmesse rahastustaotluse esitamiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Maksusoodustuse andmine Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsile
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Maa riigi omandisse jätmine ning kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetluse lõpetamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Lahe tee 14
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme Kooli hoolekogu koosseisu muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Artiumi sisustuse hanke korraldmine ja hankekomisjoni kinnitamine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla haridusaasta logo kinnitamine
Ettekandja: Martin Jaško, avalike suhete osakonna juhataja
 
13. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Leppneeme küla üldkoosolek ja külavanema valimised
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 
14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Hääleõiguslike elanike registreeringu kontroll
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär