Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

21. juuni 2021
Pildil sõna teade

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Miiduranna  külas, Madise tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Miiduranna  külas, Madise tee 4 kinnistule abihoone püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 11.06.1996 otsusega kehtestatud Miiduranna küla, Miiduranna väikeelamute kvartali detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada 10% hoonestusala väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas edela suunas kokku 53 m². Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel.

Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja taotluse juurde esitatud eskiisiga on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse veebilehel ja huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

 

Ehitus- ja kommunaalosakond