Projekteerimistingimused Soosepa tee 55 kinnistul kehtestatud detaiplaneeringu kohase hoonestusala muutmiseks

8. juuli 2024
Soosepa

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu:

Projekteerimistingimused Soosepa tee 55 kinnistule detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused hoonestusala muutmiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Foto: X-Gis kaardiserver