Planeerimiskomisjon ei toeta Õnnemaa kinnistule elamute ehitamist

12. Mai 2022
Õnnemaa

Vallavalitsuse planeerimiskomisjon arutas 4. mai koosolekul Õnnemaa kinnistu detailplaneeringu algatamise taotlust ja otsustas, et sinna elamute ehitamist ei toetata.

19. aprillil esitati Viimsi vallavalitsusele taotlus detailplaneeringu algatamiseks (reg 19.04 nr 10-10/1922) Viimsi alevikus Õnnemaa kinnistul (89001:001:0315, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, 8696 m2), sooviga jagada see elamukruntideks. 4. mail arutas seda vallavalitsuse planeerimiskomisjon.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse muutmine neljaks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Taotlusele lisatud plaani järgi kavandatakse sinna kaks nelja korteriga ridaelamukrunti ning kaks üksikelamukrunti, kokku 10 elamuühikut. Kruntidele ligipääsuks on planeeritud tupiktee.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu väikeelamute reservmaa (EVR) juhtotstarbega alale, kus minimaalne üksikelamukrundi suurus on 1200 m2. Komisjoni seisukoht on, et antud väikeelamumaa reservmaa juhtfunktsiooniga kinnistul peab olema piirkonna elamuid teenindav funktsioon, mis tähendab kas kogukonna aeda, parki, mänguväljakud või muud sellist. Seetõttu hoonestamine ei ole linnaehituslikult põhjendatud ja elamute antud alale kavandamine ei ole ruumiliselt sobilik. 

Lisaks sellele Nelgi teelt ei ole täiendavat mahasõitu ette nähtud, kuna ala on olemuslikult sobiv piirkonna teenindamiseks rekreatiivsetel vaba-aja veetmise eesmärkidel ning sellisel eesmärgil maaüksusele ei ole mootorsõidukitele eraldiseisvat mahasõitu vaja. Samuti on oluline asjaolu, et veeressursi puudumise tõttu ei ole täiendavaid uusi elamuid võimalik varustada vee ja kanalisatsiooniga, mistõttu on detailplaneeringu elluviimine tulevikus võimatu.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Maa-amet