Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

EL ühtekuuluvusfond

Haabneeme aleviku LED-tänavavalgustuse kasutusloa eelnõu

Kasutusloa andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Haabneeme alevikus renoveeritud LED-tänavavalgustusele.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on läbi www.ehr.ee menetluskeskkonna esitatud OÜ Keskkonnaprojekt poolt projekteeritud ja AS Connecto Eesti poolt 2018. ja 2019. aastatel ehitusloa nr 1812271/17106 alusel ehitatud LED valgustitega tänavavalgustuse süsteemi (401 valgustuspunkti ja 8,7 km kaabeldust) kasutusloa taotlus. Tööde mahtu kuulus teemaadel ja teede äärsetel kinnistutel olemasolevate tänavavalgustuse õhuliinide ja mastide demonteerimine ning uute maakaabelliinideja mastidega asendamine, tänavavalgustuse uute lülitus-jaotusseadmete ehitamine, piirkonna tänavavalgustuse uue valgustipõhise juhtimissüsteemi paigaldamine ja töösse juurutamine. 

LED-tänavavalgustus ehitati järgmistele Haabneeme aleviku teedele ja kinnistutele: Rohuneeme tee valgustus (11251 Viimsi-Rohuneeme kinnistu 89001:024:0005), Sõpruse tee valgustus (Sõpruse tee L1 kinnistu 89001:010:3380 ja Sõpruse tee 4 kinnistu 89001:010:2897), Ravi tee valgustus (Ravi tee kinnistu 89001:010:3191), Kaluri tee valgustus (Kaluri tee kinnistu 89001:010:3688 ja Kaluri tee lõik 1 kinnistu 89001:009:0038), Kaluri 2 sisetee valgustus (Kaluri tee 2 kinnistu 89001:010:7770), Kaluri 4 sisetee valgustus (Kaluri tee 4 kinnistu 89001:010:7780), Kaluri 6 sisetee valgustus (Kaluri tee 6 kinnistu 89001:010:7850), Kaluri 8 sisetee valgustus (Kaluri tee 8 kinnistu 89001:010:6830), Mereranna tee valgustus (Mereranna tee kinnistu 89001:010:3473 ja Mereranna tee L1 kinnistu 89001:009:0054, Mereranna tee 2a, 2, 4, 6 kinnistud), Kaluri tee ja Heldri tee vahelise jalgtee valgustus (Mereranna tee kinnistu  89001:010:7780), Kuunari, Murdlaine ja Merelaine tee valgustus (Heki tee kinnistu 89001:010:3687), Mereranna 2a sisetee valgustus (Mereranna tee 2a kinnistu 89001:010:4580), Randvere 13 sisetee valgustus (Randvere tee 13 kinnistu ümbrus ja sisehoov 89001:010:8480), Randvere 15 sisetee valgustus (Randvere tee 15 ümbrus ja sisehoov 89001:010:6820), Mereranna 2 sisetee (Mereranna tee 2 kinnistu 89001:010:6660), Mereranna 4 sisetee (Mereranna tee 4 kinnistu 89001:010:6670), Mereranna 6 sisetee (Mereranna tee 6 kinnistu 89001:010:6680), Heki tee jalgtee valgustus (Heki tee kinnistu 89001:010:3687; Randvere tee 13 kinnistu 89001:010:8480; Randvere tee 15 kinnistu 89001:010:6820; Mereranna tee 2 kinnistu 89001:010:6660; Mereranna tee 4 kinnistu 89001:010:6670; Mereranna tee 6 kinnistu 89001:010:6680; Kesk tee kinnistu 89001:009:0036 ja Kesk tee 1 kinnistu 89001:010:6700), Heldri tee sõidu- ja kõnnitee valgustus (Heldri tee L1 kinnistu 89001:010:3748), Kesk põik 1,2,3 ja 4 ümbruses olev valgustus (Kesk põik 1 // 2 // 3 // 4 kinnistu 89001:010:0520), Kolhoosi tee valgustus (Kolhoosi tee kinnistu 89001:010:3587), Kase tee ja Kase põik valgustus (Kase põik kinnistu 89001:010:3735), Männi põik ja Männi tee valgustus (Männi tee L1 kinnistu 89001:001:0262 ja Männi tee kinnistu 89001:009:0056), Sõstra tee valgustus (Sõstra tee kinnistu 89001:010:3749), Kuuse tee valgustus (Kuuse tee kinnistu 89001:009:0042), Väljaku tee valgustus (Väljaku tee kinnistu 89001:009:0044), Haava tee valgustus (Haava tee kinnistu 89001:009:0048), Lepa tee valgustus (Lepa tee L1 kinnistu 89001:009:0052 ja Lepa tee kinnistu 89001:009:0053), Toominga tee valgustus (Toominga tee L1 kinnistu 89001:009:0047 ja Toominga tee kinnistu 89001:009:0046), Kesk tee valgustus ja Lepa tee parkla valgustus (Kesk tee L2 kinnistu 89001:009:0049), Rannakuuse tee valgustus (Rannakuuse tee kinnistu 89001:009:0043), Vahtra tee valgustus (Vahtra tee kinnistu 89001:009:0045)  

Ehitatud tänavavalgustuse uus süsteem parandab oluliselt Haabneeme piirkonna teede liiklusohutust, elukeskkonda, suurendab turvalisust ning tagab olulise energiasäästu.  Kasutusloa väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide ja isikute õigustega ning kasutusloa väljastamiseks esineb oluline avalik huvi.
Vastavalt ehitusseadustiku § 50 lg 1 on  kasutusluba vajalik ehitusloa-kohustusliku olulise avaliku huviga rajatise kasutamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond koostöös järelevalveosakonnaga korraldab  kasutusloa menetluse huvitatud isikute kaasamiseks avatud menetlusena ehitusseadustiku § 54 alusel. Huvitatud isikutel on võimalus kasutusloa eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. Kui kasutusloa eelnõu kohta on kooskõlastamise või arvamuste andmise käigus esitatud märkusi, võtab pädev asutus need asjakohaselt arvesse või põhjendab arvestamata jätmist kasutusloa haldusaktis. Huvitatud isikute esitatud arvamustele kohaliku omavalitsuse poolt eraldi ei vastata. Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse.

Kui huvitatud isik ei ole 10 päeva jooksul kasutusloa taotluse eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi kasutusloa eelnõu kohta arvamust avaldada

Kasutusloa eelnõu avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu, projekt ja maa-ala plaan on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kab 125.

Üldinfo

Viimsi Vallavalitsus esitas SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks, mis rahuldati. Projekti kogumaksumus on ligi miljon eurot, millest toetus moodustab ligikaudu 700 000 eurot.

Projekti raames renoveeritakse Haabneeme aleviku keskusala (vt punasega piiritletud ala joonisel) tänavavalgustuse võrk. Valgustite arvu suurendatakse või vähendatakse vastavalt praegustele nõuetele ja tehnoloogiale, amortiseerunud mastid ja valgustid asendatakse uutega. Samuti võetakse kasutusele valgustuse juhtimissüsteem, mis annab ise märku, kui mõni lamp ei põle. LED-tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab vähendada elektrienergia kulu, mis toob ühtlasi kaasa rahalise säästu omavalitsusele. Tänavad muutuvad valgemaks, seeläbi ka suureneb turvalisus ja paraneb heakord. Haabneeme kortermajade piirkond muutub senisest paremini valgustatuks, misläbi paraneb ka elukeskkond.

Haabneeme LED projektiala kaart

Septembri alguses allkirjastati Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööde leping. Riigihankega valiti välja lepingupartner, kelleks on AS Connecto Eesti. Lepingu lõpptähtaeg on 30.06.2019, kuid põhitööd (mastide ja valgustite vahetus) peaksid tehtud saama 2019. aasta jaanuari lõpuks. Teede ja haljasalade taastustööd jäävad seega kevadperioodi. Töödega on kavas alustada juba paari nädala jooksul.

Tööpiirkonnad

Et mitte korraga kogu Haabneeme alevikku üles kaevata, on tööd jaotatud nelja piirkonna vahel. Töödega alustatakse Kaluri tee ja Mereranna tee vahele jääva alaga. Järgneval / kõrvaloleval joonisel on näidatud nii projektiala tervikuna kui ka tööpiirkonnad. Piirkonna number tähistab ühtlasi tööde Haabneemes toimumise järjekorda.

Haabneeme tööpiirkonnad

Kokku läheb üle aleviku uuendamisele 402 valgustuspunkti. Projektala kaablite kogupikkus on hetkel ligi 10 km, millest maakaablid moodustavad ligi 7 km ja õhukaablid ligi 3 km. Projektiga on kavas kõik kaablid maa alla viia. Selleks paigaldatakse 7,7 km uusi maakaableid. Valgustid paigaldatakse 10, 8, 6 ja 5 meetri kõrgustele mastidele. Alljärgnevalt on toodud tänavate kaupa ülevaade, millise kõrgusega mastid piirkondadesse paigaldatakse.

10-meetrised mastid paigaldatakse

 • Rohuneeme teele (vahetatakse valgustid)

8-meetrised mastid paigaldatakse

 • Heldri teele (Idapõllu tee 27 ja Tammepõllu tee 25 vastu)
 • Sõpruse teele
 • Ravi teele
 • Männi teele
 • Kase põik teele
 • Mereranna teele (Rohuneeme ja Kolhoosi tn vahel)
 • Kesk teele (Kesk tee 18 ja Rohuneeme tee vahel)

6-meetrised mastid paigaldatakse

 • Kõikidel tänavatele, mis algavad Rohuneeme teelt (v.a Kaluri tee ja Kesk tee)
 • Kase teele
 • Kuuse teele
 • Sõstra teele
 • Väljaku teele
 • Haava teele
 • Kolhoosi teele
 • Randvere tee 13 ja Mereranna tee 2a majade ette

5-meetrised mastid pargivalgustitega paigaldatakse

 • Mereranna teele (lõigul Randvere tee kuni Kaluri tee 10 kinnistu) mõlemal pool
 • Kaluri tee ja Kesk tee vahelisele alale (Heldi tee jalgratta ja jalgtee)
 • Mereranna 2, 4, 6 hoovidesse ja neid läbivatele teedele (Kuunari tee, Murdlaine tee, Merelaine tee)
 • Heki teele (Mereranna majade poolele)
 • Kesk tee 1 jalgteedele
 • Kaluri tee 2, 4, 6 ja 8 hoove läbivatel teedele
 • Randvere tee 13 ja 15 hoove läbivatele teedele

Uued ja energiatõhusad valgustid

Uued LED-valgustid vahetavad välja senised elavhõbeda- ja naatriumlambid. Peamisteks erinevusteks on oluliselt madalam energiakulu, soojema tooniga valgus, võimalus valgustust juhtida ja väiksem valgusreostus.

Kui praeguste Haabneeme aleviku valgustite energiakulu on keskmiselt 168 W, siis LED-valgustite puhul saab see olema umbes 46 W. Seega on erinevus enam kui kolmekordne. Selle tulemusena peaks olema eeldatav kokkuhoid tänavavalgustuse elektrienergia ja võrguteenuse osas aastas ca 17 000 €. Samuti tähendab see kaudselt vähem kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist.

LED-valgustid suunavad valgusvoo otse sellesse kohta, mida soovitakse valgustada. Võrreldes olemasoleva olukorraga tähendab see valgusreostuse vähendamist, sest elavhõbeda- ja naatriumlambid kiirgavad valgust märksa laiemalt.

Alahinnata ei saa ka uute valgustite esteetilist väärtust. Uued mastid ja valgustid näevad vanade asemel märksa kenamad välja.

Vallavalitsus palub elanikelt mõistvat suhtumist

On selge, et nii ulatuslikud tööd põhjustavad mõnevõrra ebamugavusi. Näiteks kaevatakse üles teid ja haljasalasid, samuti võib juhtuda, et mõni piirkond on valgustite vahetamise ajal pimedam. Tegemist on aga ajutise olukorraga, seetõttu palub vallavalitsus elanikel töödesse mõistvalt suhtuda. Kindlasti tekib tööde käigus mitmeid küsimusi, mida tuleb koostöös lahendada. Suuremate probleemide korral on alati võimalik pöörduda kas projektijuhi või omanikujärelevalve poole, kelle kontaktid avalikustatakse tööde teostamise kohtadesse paigaldatud infotahvlitel.

Tegevused

Täpsemalt saab projektist lugeda 6. aprilli 2018. a Viimsi Teatajast.

Lisainfo

Haabneeme tänavavalgustuse projektijuht Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
Telefon: 5565 2383
E-post: jaan.urb@cumulus.ee

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

Seotud korteriühistud

Projekt puudutab järgmisi korteriühistuid:

Kaluri tee 2 Randvere tee 15 (KÜ Lainer)
Kaluri tee 4 (KÜ Kajakas 1) Mereranna tee 2a
Kaluri tee 6 (KÜ Ankrupaik) Mereranna tee 2
Kaluri tee 8 Mereranna tee 4 (KÜ Murdlaine)
Randvere tee 13 (KÜ Nord) Mereranna tee 6 (KÜ Kuunar)

Eelnimetatud 10 ühistu puhul asuvad tänavavalgustuspostid ja kaablid mitte valla maadel, vaid ühistute omal. Mastid ja valgustid kuuluvad vallavalitsusele. 1990ndatel ei olnud tavaks servituute seada ja nii jäi valgustus mitmetes kohtades korteriühistute maadele. Selleks, et vallavalitsus saaks tänavavalgustuse renoveerida ja rajada uue ja kaasaegse valgustuse ja asuda seda hooldama, on tarvis sõlmida isiklik kasutusõigus Viimsi valla kasuks. Selles osas vajab Viimsi vald kõikide ühistute kaasabi ja panust projekti õnnestumisse.

Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit.

Tööde tellija

Viimsi Vallavalitsus
Taavi Valgmäe
Kommunaalvaldkonna peaspetsialist
Telefon: 5623 2830
E-post: taavi.valgmae@viimsivv.ee

Projektijuht

OÜ Cumulus Consulting
Jaan Urb
projektijuht
Telefon: 5565 2383
E-post: jaan.urb@cumulus.ee

Ehitaja

AS Connecto Eesti
Mart Eesmaa
projektijuht
Telefon: 5680 4868
E-post: mart@teejatee.ee

Omanikujärelevalve

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
Urmas Koks
omanikujärelevalve
Telefon: 5623 0727
E-post: urmas@ppe.ee