Lasteaias lastehoiu ja koolis kohatasu ning toidu eest tasumise toetus

Esita taotlus SIIN

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on kahe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir- 350 € ja 262,50 € iga järgmise pereliikme kohta.

Toetust antakse vähekindlustatud perele

 • koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha ja kohatasu maksumuse hüvitamiseks;
 • gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil;
 • elatusvahendite puudumisel.

Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest.

Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse

 • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist;
 • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;
 •  muid teadaolevaid asjaolusid.

Vajalikud sammud

 • Avaldus tuleb esitada igal aastal vähemalt 1 kuu enne järgmise õppeperioodi algust või perekonna raske majandusliku olukorra tekkimisel.
 • Avalduse toetuse saamiseks võivad ametile esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka lastekaitseametnik, pedagoog või sotsiaaltöötaja.
 • Toetuse maksimaalseks perioodiks loetakse lasteaias ja lastehoius 1. august kuni 30. juuni ja koolis 1. september kuni 31.mai.
 • Toetus kantakse üle arve alusel lasteasutusele.
 • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Toetuse taotlusele lisatakse

 • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed.
 • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.
 • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.
 • Vajadusel muud täiendavad dokumendid.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Õigusaktid