Projekt BATSECO-BOAT

Projekt BATSECO-BOAT loob paremad tingimused väikelaevadelt reovee vastuvõtuks külalissadamates

BATSECO-BOAT, EL Kesk-Läänemere programmi projekt, millega parandatakse Eesti rannikul paiknevate külalissadamate ning Soome ja Rootsi saarestikes paiknevate väikesadamate reovee kogumise võimekust. Projekti eesmärgiks on ennetada ja vähendada väikelaevadelt reovee merekeskkonda suunamist. Projekti käigus selgitatakse välja parimad tehnoloogilised lahendused laevadelt reovee vastuvõtuks tuginedes nii keskkonnanõuetele, kasutajate vajadustele kui ka sadamaoperaatorite majanduslikele võimalustele. Projekti Eesti poolseks koordinaatoriks on Hoia Eesti Merd MTÜ (HEM). Peale HEM-i osaleb projektis veel seitse partnerorganisatsiooni Soomest, Rootsist ja Eestist.

Olgugi et lõbusõitu väikelaevaga, täpsemalt purjetamist, peetakse pigem keskkonnasäästlikuks harrastuseks ja oluliseks loodusega suhestumise viisiks, võivad sel olla mere keskkonnaseisundile ka negatiivsed kõrvalmõjud. Üks otsene negatiivne keskkonnamõju on väikelaevadel tekkinud reovee suunamine merre. See toob endaga kaasa lämmastiku- ja fosforikoguste suurenemise merevees põhjustades Läänemere edasist eutrofeerumist. Laevadelt pärineva reoveega võivad merekeskkonda sattuda ka muud elusorganismidele kahjulikud ning mürgised ained, muutes sellega Läänemere keskkonnaseisundit veelgi pingelisemaks ja hapramaks. Ka laeva toaletipotti visatud prügi jõuab koos reoveega merevette, suurendades sellega Läänemerd koormava mereprügi hulka.

HELCOM-i liikmed ehk Läänemere piirkonna riigid on kokku leppinud selles, et reovett enam laevadelt merre ei lasta. Soome keeluseadus jõustus juba 2005. aastal, Rootsis on väikelaevadelt reovee merre laskmine keelatud 2015. aastast. Hoolimata õigusaktidest lastakse reovett ikkagi tihti otse merre. Sageli on see tingitud sadamate ebapiisavast teenustevalikust ning puudulikust infrastruktuurist. Teenusstandardi tõstmine aitaks muuta merealasid ja saarestikke puhtamaks ja ligitõmbavamaks ning mõjuks seega projekti kaasatud külalissadamatele hästi. 

Arenguvajaduste väljaselgitamine ja uutesse jaamadesse investeerimine

Projekti esimesel aastal selgitatakse uuringu käigus välja reovee vastuvõtu-võimaluste praegune olukord Läänemere keskosas, mis hõlmab Rootsi ja Soome saarestikke ning Eesti rannajoont. Uuringu eesmärk on tuvastada väikelaevade poolt enim kasutatavad mereteed ja täpsustada olemasolevate ja kavandatavate reoveejaamade asukohti. Analüüsi tulemusi suuniseks võttes investeeritakse projekti BATSECO-BOAT raames uutesse pumplatesse, mis paigaldatakse järgmiselt: kaks jaama Norrtälje saarestikku Rootsis, kaks Soome Saaristomeri piirkonda ja neli Eesti rannikul paiknevatesse sadamatesse. Peale selle remonditakse kümme olemasolevat Soome saarestiku ujuvpumbajaama.

Projekti juhtpartner on Turu Ülikool. Projektipartnerid on Soomes Pidä Saaristo Siistinä ry; Rootsis Ecoloop AB, Campus Roslagen ja Norrtälje kohalik omavalitsus ning Eestis Hoia Eesti Merd MTÜ ja Viimsi Vallavalitsus. Assotsieerunud partner on Rootsi Transpordiamet. Projekti BATSECO-BOAT kaasrahastatakse Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programmist ja projekti kogueelarve on 1,56 miljonit eurot.

logologo