Piirdeaia ehitamine

Naaberkinnistute vahele piirdeaia rajamiseks tuleb tutvuda kinnistute detailplaneeringutega ja seda mitmel põhjusel. Rajades aia täpselt kahe krundi vahele, muutub aed kaasomandiks, kusjuures mõlemad naabrid peavad olema ehitamisega nõus. Piirdeaeda võib rajada ka ainult enda krundi piirile aga sellisel juhul ei saa naaber enam samasse kohta teist aeda rajada, sest topelt aiad ei ole lubatud.

Kui arusaam, kuhu aed tuleb on olemas,  peab veenduma, millistest materjalidest tohib aeda ehitada. Muust materjalist piirdeaeda võib rajada sinna, kus puudub kokkupuude naabriga ehk nt sissekäigupoolsesse osasse. Samuti tuleb meeles pidada, et eluhoonele ei või rajada üle 1,5 m kõrguseid piirdeid.

Läbipaistmatuid plankpiirdeid võib ehitada vaid ümber tööstus- või liiklusalade, kui see on vajalik müratõkke rajamiseks või ohutuse tagamiseks.

Tavaliselt piirdeaia ehitamise puhul kasutusluba või kasutusteatist ei nõuta, kuna need dokumendid on seotud ehitiste kasutusele võtmisega, mis on mõeldud inimeste majutamiseks või muuks selliseks otstarbeks.

Kui kinnistu piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd (sügavus üle 0,3m),  tuleb vallavalitsustele esitada läbi riikliku ehitisregistri nii ehitusprojekt kui ka riigilõivuvaba ehitusteatis.

Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151) kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette. Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. 

Kui olemasoleva piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd (sügavus üle 0,3m), on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav. 

Ka piirdeaia lammutamisel tuleb vallavalitsustele esitada läbi riikliku ehitisregistri ehitusteatis.

Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas. Dokumentatsioon ehitamise küsimustes võib olla väga mahukas ja paljudest lisadokumenditest koosnev ning need ei pruugi olla digitaalselt koheselt kättesaadavad. Hea mõte on kohtumist broneerides kirjeldada võimalikult täpselt pöördumise sisu, et meie spetsialistid saaksid kõik vajalikud materjalid enne kohtumist välja otsida. Helistades ei pruugi alati oma küsimusele koheselt vastust saada, sest vastamiseks vajalikud materjalid võivad asuda füüsilisel kujul näiteks arhiivis. 

BRONEERI KOHTUMINE

  • Detailplaneeringute algatamise küsimustes aitavad planeeringute osakonna septsialistid.
  • Projekteerimistingimuste taotlemise, ehitusloa ja ehitusteatise teemadega pöörduge ehitusteenistuse poole.
  • Ehitusjärelevalve, kasutusluba ja kasutusteatis kuuluvad järelevalveosakonna pädevusse.

Ehitisregistriteemaliste küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitisregistri klienditoe poole, telefon 625 6363 ja e-post ehr@mkm.ee