Volikogu toetab Kelnase sadama arenguplaane

15. mai 2024
Kelnase sadam

Viimsi vallavolikogu võttis 14. mai istungil vastu otsuse Prangli saarel asuva Kelnase sadama ja selle lähiala detailplaneeringu algatamise, lähteseisukohtade kinnitamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta.

Planeeringuga on kavas laiendada olemasolevat sadamat ning korrigeerida krundistruktuuri ja maakasutuse sihtotstarbeid, et parandada sadama funktsionaalsust ja teenuste kvaliteeti. Sadama laiendamine, ruumiline jaotus ja taristu moderniseerimine on vajalik, sest praeguses olukorras, kus saarele soovib jõuda navigatsioonihooajal üle 30 000 külastaja, ei suuda Prangli liin vastu võtta ega rahuldada kasvavat nõudlust kaikohtade järele. 

Vallal ehk sadama pidajal tuleb järgida sadamaseadusest ja meresõiduohutuse seadusest tulenevat. Vallavalitsuse merenduse vanemspetsialist Raul Ilissoni sõnul kontrollis 2023. aastal Transpordiamet Kelnase sadamas meresõiduohutust, mille käigus juhiti tähelepanu lagunenud muuliotstele ja sellest johtuvalt meresõiduohutusele. "Vallal on hea koostöö kohaliku merepäästeühingu esindajatega, kes kasutavad Kelnase sadamat merepäästesündmustele reageerimisel. Vald korraldab koostöös riigiga saare elanike transpordiühendust, mistõttu on vallale hästi teada, mida on sadamas vaja muuta ja täiendada. Võimaluste piires on detailplaneeringus juba arvesse võetud ka 13. aprillil toimunud Viimsi valla visioonipäeval saare elanike esitatud soove ja huve," kirjeldas Raul Ilisson.

Detailplaneering hõlmab mitmeid katastriüksusi, sealhulgas tootmismaad, ärimaad ning riigikaitse- ja üldkasutatavat maad, kogupindalaga ligikaudu 12 hektarit. Sadama laiendusprojekt hõlmab ka keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuala asub osaliselt Natura 2000 võrgustiku alal. See tagab, et laiendus ei ohusta piirkonna ökosüsteemi ja kaitse-eesmärke.

Kuna saart külastavate turistide arv kasvab ja ka saare elanike arv kasvab, siis kogu taristu peab sellele ka navigatsioonihooaja tipphetkel vastu pidama. Detailplaneering näeb ette sadama uute kaide ehitamist, akvatooriumi süvendamist, krundijaotust, maapealset hoonestust ning sadamaala parkimise ja liikluskorralduse parendamist. Samuti kavandatakse tehnovõrkude, tänavavalgustuse ja sademevee ärajuhtimise tehnilisi lahendusi. Plaanis on rajada ka helikopteri maandumisplats, mis annab kiire transpordivõimaluse näiteks õnnetusjuhtumite korral.

Menetlusprotsessis on kesksel kohal kaasamine

Saarel toimuvast on otstarbekas omada terviklikku ülevaadet, et eeldused erinevate teenuste toimimiseks  ei jääks märkamata ja saaks vajadusel tasakaalustatult täiendatud. Seepärast toimub detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetlus erinevate asjatundjate ja ametiasutuste osalusel. Teiste seas annavad oma hinnangud Päästeamet, Transpordiamet ja Keskkonnaamet.

Vallavalitsuse merenduse vanemspetsialist Raul Ilissoni sõnul on sadama korrastamisel mitmekülgne mõju. „Esiteks muutub sadamaruum külastajatele avaramaks puhke- ja külastuskohaks, kus keskendutakse sadamateenuste kvaliteedile, kultuurile ja turvalisusele. Lisaks elavdatakse saare ettevõtluskeskkonda ja sellega luuakse eeldused uute töökohtade tekkeks, mis on üks valla peamisi eesmärke kohalike elanike toimetuleku parendamisel,“ selgitas Raul Ilisson.

Projekti arutelu ja avalik väljapanek korraldatakse nii Viimsis kui ka Prangli saarel, tagamaks kogukonna osalust ja vahetut tagasisidet. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond