Eksperthinnang: 2035. aastaks kasvab vallas veetarbimine 72%

14. veebr 2023
Viimsi Vesi

Europolis OÜ on AS Viimsi Vesi tellimusel koostanud eksperthinnangu valla veeressursside hetkeseisust ja prognoositavast tarbimise kasvust. Kokkuvõtvalt võib öelda, et veekogus, millega AS Viimsi Vesi täna opereerib, ei võimalda elanikkonna ja äritegevuse juurdekasvu.

Uue Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 (edaspidi ÜVK arengukava) koostamise raames on valminud sõltumatu eksperthinnang valla veetarbijate ja veevaru kohta. Selle koostas Europolis OÜ, kes selgitas oma  hinnangus välja:

  • olemasoleva veebilansi
  • järgmise 15 aasta jooksul eelduste kohaselt suureneva vee tarbimise Viimsi vallas
  • kui suure osa sellest katavad praegused ja lähitulevikus lisanduvad veeressursid
  • mida teha selleks, et tulevikus katta kasvanud veetarbimist

Esmalt analüüsiti olemasolevat veebilanssi ning seejärel koostati prognoos keskmise aastase veevajaduse leidmiseks. Pärast seda arvutati välja, mitu korda erineb maksimaalne päevane tarbimine keskmisest tarbimisest (niinimetatud veetarbimise ebaühtlustegur). Näiteks põuaperioodil kasvab tarbimine iga päevaga keskmiselt 3,7% võrra. Ebaühtlusteguri põhjal leiti maksimaalne päevane veeressursi vajadus aastateks 2023-2037.  Veevajaduse prognoosi mudeldamisel on järgitud konservatiivsuse põhimõtet ehk mitme võimalikku sisendväärtuse korral valiti sisend, mis annab suurema prognoositava veevajaduse.

Lähteandmetena kasutati eksperthinnangu koostamisel muuhulgas 2022. aasta AS Infragate Eesti koostatud ehitusõiguse rakendatuse uuringut ning Viimsi vallavalitsuse koostatud lisanduvate elanike prognoosi. Täiendavalt kasutati Keskkonnaagentuuri ja Viimsi vallavalitsuse ilmajaamade sademete andmeid, et analüüsida ilmastiku mõju veetarbimisele. 

Veevajaduse prognoosi tarbeks arvutati välja maksimaalne päevane veevajadus. Ekspert leidis, et hinnangus on mõistlik lugeda maksimaalseks veevajaduseks 1,3 kordne keskmine tarbimine (kordaja on võetud madalam, kui senised tipuaja tarbimised on olnud 2021 ja 2022 aastatel). Analüüs näitab, et aastaks 2037 kasvab veetarbimine Viimsi vallas 2021. aastaga võrreldes umbes 72%, mis tähendab, et päevane maksimaalne veevajadus on arvestuslikult 7760 m3 ööpäevas. 

Ekspert uuris muuhulgas, kas vee-ettevõtja saaks täiendava veeressursi vajadust vähendada lekete piiramisega, kuid arvutused näitasid, et tegelike kadude hulk veevõrgus on madal ning investeeringud kadude vähendamiseks ei annaks märgatavat tulemust. 

Kokkuvõtvalt jõudis analüüs järeldusele, et vee tootmise ja vee tarbimise prognoosid olid 2019. aastal koostatud ÜVK arengukavas täpsed, kuid ei osatud näha Covid-19 mõju, mis suurendas ajutiselt kodust veetarbimist ja tõi nö prognoositu varasemaks. 

Praegu on AS-il Viimsi Vesi lubatud veevõtt puurkaevudest  4072 m3 ning eelduste kohaselt seda 15 aasta perspektiivis suurendada pole võimalik. Koos AS-ilt Tallinna Vesi ostetava veega on hetkel veeressurssi  5368 m3 ööpäevas ning see tõuseb 2024. aastaks täiendava ühenduse rajamisega  6 664m3-ni ööpäevas. Selle ressursi, maksimaalse veevajaduse, piir ületatakse eksperthinnangu kohaselt 2030. aastal, kui kõik arendused realiseeruvad prognoositud tempos. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vee kogus, millega AS Viimsi Vesi täna opereerib, ei võimalda elanikkonna ja äritegevuse juurdekasvu ning uutele detailplaneeringutele ei saa vee-ettevõtja väljastada veevarustuse tagamiseks tehnilisi tingimusi enne, kui on lahendatud uute veeallikate küsimus. 

Eksperthinnanguga on võimalik tutvuda SIIN.

Taavi Rebane
keskkonnaosakond