Uuendatud sademevee arengukava 2017-2027 avalik väljapanek

15. mai 2024
Sademevee

Sademevee arengukava (SVAK) 2017-2027 on Viimsi valla sademevee valdkonna arengu alusdokument, mis annab suunised valla ja selle sademevee valdkonna tasakaalustatud arenguks, arvestades valla sademeveesüsteemide seisukorda, kitsaskohti ja arenguvajadusi.

SVAK sõnastab valdkonna pikad eesmärgid ja arengukava investeeringute kava  planeerib erinevaid töid arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks. Iga viieaastase perioodi tagant on vajalik arengukava tegevuskava uuendada. SVAK uuendatud dokument annab värske ülevaate valla sademeveesüsteemide võrgustikust, valdkondlikest lähteandmetest, senise tegevuskava täitmisest, valla sademeveevõrgustiku probleemkohtadest ja arenguvajadustest. Peamise uuendusena on kaasajastatud SVAKis valla sademeveesüsteemi võrgustiku hetkeolukorda, sh kaardimaterjali. Samuti on koostatud uus investeeringute kava aastateks 2025 kuni 2027, mille eesmärk on lahendada Viimsi valla suuremad sademeveeprobleemid mis tulenevad puudulikust või katkisest sademevee taristust.  

Arengukavaga saab tutvuda SIIN.

Vallavalitsus ootab avaliku väljapaneku käigus kõiki valla sademevee valdkonna arengutele kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama ajavahemikul 15.05 kuni 28.05 e-posti aadressile arengukava@viimsivv.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29. mail kell 17 Viimsi vallamaja I korruse saalis. 

 

Siim Reinla
taristu projektijuht