Haabneeme aleviku LED-tänavavalgustuse kasutusloa eelnõu

19. juuni 2019

Kasutusloa andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Haabneeme alevikus renoveeritud LED-tänavavalgustusele.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on läbi www.ehr.ee menetluskeskkonna esitatud OÜ Keskkonnaprojekt poolt projekteeritud ja AS Connecto Eesti poolt 2018. ja 2019. aastatel ehitusloa nr 1812271/17106 alusel ehitatud LED valgustitega tänavavalgustuse süsteemi (401 valgustuspunkti ja 8,7 km kaabeldust) kasutusloa taotlus. Tööde mahtu kuulus teemaadel ja teede äärsetel kinnistutel olemasolevate tänavavalgustuse õhuliinide ja mastide demonteerimine ning uute maakaabelliinideja mastidega asendamine, tänavavalgustuse uute lülitus-jaotusseadmete ehitamine, piirkonna tänavavalgustuse uue valgustipõhise juhtimissüsteemi paigaldamine ja töösse juurutamine. 

LED-tänavavalgustus ehitati järgmistele Haabneeme aleviku teedele ja kinnistutele: Rohuneeme tee valgustus (11251 Viimsi-Rohuneeme kinnistu 89001:024:0005), Sõpruse tee valgustus (Sõpruse tee L1 kinnistu 89001:010:3380 ja Sõpruse tee 4 kinnistu 89001:010:2897), Ravi tee valgustus (Ravi tee kinnistu 89001:010:3191), Kaluri tee valgustus (Kaluri tee kinnistu 89001:010:3688 ja Kaluri tee lõik 1 kinnistu 89001:009:0038), Kaluri 2 sisetee valgustus (Kaluri tee 2 kinnistu 89001:010:7770), Kaluri 4 sisetee valgustus (Kaluri tee 4 kinnistu 89001:010:7780), Kaluri 6 sisetee valgustus (Kaluri tee 6 kinnistu 89001:010:7850), Kaluri 8 sisetee valgustus (Kaluri tee 8 kinnistu 89001:010:6830), Mereranna tee valgustus (Mereranna tee kinnistu 89001:010:3473 ja Mereranna tee L1 kinnistu 89001:009:0054, Mereranna tee 2a, 2, 4, 6 kinnistud), Kaluri tee ja Heldri tee vahelise jalgtee valgustus (Mereranna tee kinnistu  89001:010:7780), Kuunari, Murdlaine ja Merelaine tee valgustus (Heki tee kinnistu 89001:010:3687), Mereranna 2a sisetee valgustus (Mereranna tee 2a kinnistu 89001:010:4580), Randvere 13 sisetee valgustus (Randvere tee 13 kinnistu ümbrus ja sisehoov 89001:010:8480), Randvere 15 sisetee valgustus (Randvere tee 15 ümbrus ja sisehoov 89001:010:6820), Mereranna 2 sisetee (Mereranna tee 2 kinnistu 89001:010:6660), Mereranna 4 sisetee (Mereranna tee 4 kinnistu 89001:010:6670), Mereranna 6 sisetee (Mereranna tee 6 kinnistu 89001:010:6680), Heki tee jalgtee valgustus (Heki tee kinnistu 89001:010:3687; Randvere tee 13 kinnistu 89001:010:8480; Randvere tee 15 kinnistu 89001:010:6820; Mereranna tee 2 kinnistu 89001:010:6660; Mereranna tee 4 kinnistu 89001:010:6670; Mereranna tee 6 kinnistu 89001:010:6680; Kesk tee kinnistu 89001:009:0036 ja Kesk tee 1 kinnistu 89001:010:6700), Heldri tee sõidu- ja kõnnitee valgustus (Heldri tee L1 kinnistu 89001:010:3748), Kesk põik 1,2,3 ja 4 ümbruses olev valgustus (Kesk põik 1 // 2 // 3 // 4 kinnistu 89001:010:0520), Kolhoosi tee valgustus (Kolhoosi tee kinnistu 89001:010:3587), Kase tee ja Kase põik valgustus (Kase põik kinnistu 89001:010:3735), Männi põik ja Männi tee valgustus (Männi tee L1 kinnistu 89001:001:0262 ja Männi tee kinnistu 89001:009:0056), Sõstra tee valgustus (Sõstra tee kinnistu 89001:010:3749), Kuuse tee valgustus (Kuuse tee kinnistu 89001:009:0042), Väljaku tee valgustus (Väljaku tee kinnistu 89001:009:0044), Haava tee valgustus (Haava tee kinnistu 89001:009:0048), Lepa tee valgustus (Lepa tee L1 kinnistu 89001:009:0052 ja Lepa tee kinnistu 89001:009:0053), Toominga tee valgustus (Toominga tee L1 kinnistu 89001:009:0047 ja Toominga tee kinnistu 89001:009:0046), Kesk tee valgustus ja Lepa tee parkla valgustus (Kesk tee L2 kinnistu 89001:009:0049), Rannakuuse tee valgustus (Rannakuuse tee kinnistu 89001:009:0043), Vahtra tee valgustus (Vahtra tee kinnistu 89001:009:0045)  

Ehitatud tänavavalgustuse uus süsteem parandab oluliselt Haabneeme piirkonna teede liiklusohutust, elukeskkonda, suurendab turvalisust ning tagab olulise energiasäästu.  Kasutusloa väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide ja isikute õigustega ning kasutusloa väljastamiseks esineb oluline avalik huvi.
Vastavalt ehitusseadustiku § 50 lg 1 on  kasutusluba vajalik ehitusloa-kohustusliku olulise avaliku huviga rajatise kasutamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond koostöös järelevalveosakonnaga korraldab  kasutusloa menetluse huvitatud isikute kaasamiseks avatud menetlusena ehitusseadustiku § 54 alusel. Huvitatud isikutel on võimalus kasutusloa eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. Kui kasutusloa eelnõu kohta on kooskõlastamise või arvamuste andmise käigus esitatud märkusi, võtab pädev asutus need asjakohaselt arvesse või põhjendab arvestamata jätmist kasutusloa haldusaktis. Huvitatud isikute esitatud arvamustele kohaliku omavalitsuse poolt eraldi ei vastata. Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse.

Kui huvitatud isik ei ole 10 päeva jooksul kasutusloa taotluse eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi kasutusloa eelnõu kohta arvamust avaldada

Kasutusloa eelnõu avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu, projekt ja maa-ala plaan on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kab 125.