Facebook
RSS
Print

Haabneeme ranna müügiplatsi enampakkumine

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Haabneeme rannas asuvale rannakohviku müügiplatsile rentniku leidmiseks perioodil 01.06.2018-30.09.2018. Üüri alghind on 250 eurot (kakssada viiskümmend) kalendrikuus.

Kasutusse antav ala on suurusega 500 m2. Kasutusse antaval müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone.

Vallavara antakse kasutusse tasu eest, tasule kehtivad järgnevad tingimused: tasu arvestamise perioodiks on 4 kuuline ajavahemik ja tasu makstakse kuupõhiselt; tasu alghind müügiplatsi enampakkumisel on 0,50 eurot/m2 kuus (ilma käibemaksuta) ehk kokku 250 eurot / kuus, pakkumus esitatakse kuu maksumuse kohta; tasu makstakse lepingu sõlmimisel 2 (kahe) kuu osas tagatisrahana kohe lepingu sõlmimisel ja edaspidi kuupõhiselt rendikuu alguses 7 (seitsme) päeva jooksul Viimsi Vallavalitsuse poolt jooksva kuu kohta e-posti teel esitatud arve alusel; müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulu ning valvekulu kuumaksed.

Pakkujale esitatavad nõuded: pakkuja peab pakkumuse esitamise hetkeks olema täitnud kõik Viimsi valla ees võetud kohustused ja tal ei tohi olla võlgnevusi Viimsi valla ees; pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja Viimsi valla kohalike maksude osas; pakkuja peab olema maksevõimeline; pakkuja vara ei või olla sekvestri alla pandud ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; pakkuja peab omama kogemust toitlustusteenuse valdkonnas vähemalt 6 aastat; pakkuja võib esitada ainult 1 (ühe) pakkumuse.

 

Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse VORM; volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest); värvifotod või värviprindid A4 formaadis paberil maa-alale paigaldatavast kogu kaubanduslikust inventarist (teisaldatav piire, müügilett või -stend, iste, päikesevari, prügikast, reklaamtahvel jmt).

 

Pakkumus tuua või saata Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametisse aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kabinet 113, järgnevalt vormistatuna: pakkumus on köidetud / klammerdatud; pakkumus esitatakse suletud ümbrikus; ümbriku vasakusse ülanurka märgitakse pakkumuse esitaja nimi, registrikood / isikukood ja aadress; ümbriku keskossa märgitakse „Haabneeme rannakohviku rendikonkurss 2018“ ja  „Mitte avada enne 04.05.2018 kell 10.30“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.05.2018 kell 10.00.

Lisainfo ja küsimused: alar at viimsivv dot ee.

 

Vallavalitsuse korraldusega saab tutvuda SIIN.
Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks 22.mail

13.04.2018

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Pringi küla üldkoosoleku külavanema valimiseks 22. mail 2018 algusega kell 19.00 Rannarahva Muuseumis (Nurme tee 3).


Loe veel

Hajaasustuse programm 2018

09.04.2018

9. aprillil 2018 algas üleriigiline hajaasustuse programmi taotlusvoor. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Viimsi vallas kuuluvad hajaasustusega piirkondade hulka Naissaar, Prangli ja Kräsuli. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 11. juunil 2018.


Loe veel

Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimine

06.04.2018

16. aprillil 2018 alustab Viamer Grupp OÜ Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimistöödega. Seoses sellega alates 16.04.2018 tavaliiklusele ristmik suletakse. Liiklus lubatud ühistranspordile, jalakäijatele ja operatiivsõidukile. Liiklus reguleeritakse fooridega. Tööde teostamise periood aprill – august 2018.

Vabandame tekkivate ebamugavuste tekitamise eest ja palume mõistvat suhtumist.

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 7. istung 10. aprillil kell 15:00 Viimsi vallamajas

05.04.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 7. istungi, mis toimub 10. aprillil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimine

04.04.2018

16. aprillil 2018 alustab Viamer Grupp OÜ Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimistöödega.
Tööde käigus rajatakse pöörderidadega foorjuhitav ristmik, mis rahustab piirkonna liikluskeskkonda, tõstab liiklusohutust ning suurendab ristmiku läbilaskevõimet.


Loe veel

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks avati taotlusvoor

02.04.2018

Viimsi Vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotluse esitamise tähtaeg on 29.04.2018.


Loe veel

Algavad ettevalmistustööd Vana-Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimiseks

28.03.2018

Suuremamahulised rekonstrueerimistööd algavad 28.03.2018. Rekonstrueerimistöödega kaasnevad liikluspiirangud ja muudatused. Võimalikest liikluskorralduslikest muudatustest teavitame täiendavalt.


Loe veel

Alates 1. aprillist muutub siseliin V3

27.03.2018

Senine 14:20 väljumine Viimsi keskusest on nihutatud 5 min varasemaks ning alates 2. aprillist väljub buss Viimsi keskuse peatusest 14:15. Lisandub väljumine kell 14:30.


Loe veel

Vanemad Teated
12.02.2018| Projekti lõpparuanne
08.02.2018| Talihooldest
07.11.2017| Uus valitsus

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt