Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise toetuse taotlus

Taotlus tuleb esitada enne sündmuse toimumist või projekti algust. Taotluste esitamise tähtajad on  5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele.
Toetuse taotlejal ega saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees. 

TOETUST SAAB VALLAEELARVEST TAOTLEDA JÄRGMISTEL EESMÄRKIDEL

  • sporditegevuse edendamine

 TOETUSE MÄÄRAMISEL LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST KRITEERIUMITEST

  • tegevus, millele toetust taotletakse esindab Viimsi valda 
  • sporditegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

 KÄESOLEVA KORRA ALUSEL EI TOETATA

  • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid
  • organisatsioonide halduskulude katmist
  •  vara soetamist üksikisikule

 VALLA EELARVEST VÕIB TOETUST TAOTLEDA

  • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik
  • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, kollektiiv, registrisse kandmata selts jne).

TAOTLE RAHVUSVAHELISTEL TIITLIVÕISTLUSTEL OSALEMISE TOETUST

ARUANNE 

LISAINFO 

KONTAKT 

Priit Kiigemägi
spordi- ja liikumisharrastuse spetsialist
priit.kiigemagi@viimsivv.ee
6028801