Jäätmeveo sageduse pikendamine

Reeglina toimub üksikelamute puhul segaolmejäätmete mahuti tühjendamine vähemalt kord nelja nädala jooksul. Seda perioodi on võimalik pikendada kuni 12 nädalani, esitades vastava taotluse Viimsi vallavalitsusele.

Taotluse heakskiitmise eelduseks on see, et jäätmeid kogutakse kinnistul liigiti, sealjuures on kõige olulisem just biolagunevate jäätmete eraldi kogumine. Biolagunevaid jäätmeid on võimalik kas kinnistul kohapeal kompostida, kasutades selleks nõuetekohast kinnist mahutit, või koguda need eraldi tühjendatavasse mahutisse. Taotlejal tuleb anda nõusolek jäätmealase kontrolli läbiviimiseks temale kuuluval kinnistul. Juhul kui esitatud taotlus on nõuetekohane, siis taotluse rahuldamisest teavitatakse nii taotlejat kui ka jäätmevedajat (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS).

TAOTLE PIKENDUST

Lisainfo:
Jäätmeseadus
Olmejäätmete liigiti kogumise ja sortimise nõuded ja kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused
Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri
Lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust allolevatel kontaktidel.

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00