Viimsi vald pälvis ligipääsetavuse arendaja tiitli

15. juuni 2022
Tunnustuse vastuvõtmine

Kolmapäeval, 15. juunil Tallinnas esitletud Rahandusministeeriumi uuringus avaldati hinnangud kohalike omavalitsuste teenustele. Viimsi vald pälvis tutvustusel ligipääsetavuse arendaja aukirja.

Rahandusministeeriumi poolt esitletud uuringu andmed põhinevad riiklikel registritel, omavalitsuste seas läbi viidud küsitlustel ja üleriiklikul elanike rahulolu-uuringul. Elanike rahulolu-uuring, millel Rahandusministeerium toetub, viidi läbi 2020. aasta jaanuaris, millega tuleb arvestada tulemuste tõlgendamisel. Kohalike omavalitsuste küsitlus viidi läbi 2021. aasta aprillis. 

Viimsi vallale antud hinnangud on suures osas sarnased eelmise aastaga.  Tõus on olnud valitsemise ning kultuuri, spordi ja vaba aja valdkondades. Lisandunud on kaks uut hinnatavat valdkonda: esmalt keskkond ja kliima ning teiseks ligipääsetavus. Ligipääsetavuse valdkonnas on Viimsi saanud kõrgemad punktid, kui ükski teine Eesti omavalitsus, mis omakorda päädis uuringu tutvustusel Viimsi vallale antud ligipääsetavuse arendaja aukirjaga. Viimsi valla teenuste tasemete hinnanguga on võimalik tutvuda: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/viimsi-vald 

Viimsi vallavanem Illar Lemetti sõnul teeb vallavalitsus igapäevaselt tööd selle nimel, et pakkuda vallaelanikele võimalikult häid teenuseid. „Oleme ainuke omavalitsus, kus kõik üheksa teenust on hinnatud edasijõudnute tasemele. Tänan kõiki kolleege nii vallavalitsuses kui ka allasutustes hea töö eest. Olen tänulik ka uuringus osalenud elanikele, kes oma tagasisidet jagasid,“ ütles vallavanem Illar Lemetti. 

Vallavanema sõnul annavad juba töös olevad arengud lootust, et järgmise aasta tulemused on veelgi paremad. „Uued hooned nagu meie Viimsi Artium, parandavad ligipääsetavust veelgi. Kogukonna suuremaks kaasamiseks on meil suurepärased võimalused. Käimas on uue üldplaneeringu koostamine ja kohe alustame valla pika arengukava koostamisega. Julgustan kõiki neis protsessides kaasa rääkima, et kogukonna arvamus oleks võimalikult laiapõhjaliselt esindatud,“ lisas vallavanem.

Kogukonna kaasamine vajab suuremat tähelepanu kõikjal Eestis

Valitsemisele antud hinnangute osas tuuakse positiivse poole pealt välja avatust, läbipaistvust ja koostöötahet ja kõrgemad hinded on ka saanud efektiivsus ning finantsiline jätkusuutlikkus. Tähelepanu ja arendamist vajab tulemuste põhjal elanike rahulolu ja aktiivsus. Üle Eesti kõikides omavalitsustes vajab see tähelepanu, sest kriitilised skoorid said kokku 38 omavalitsust. Peamise probleemina tõstatub rahulolu juhtimise ning kaasamisega. Rahulolu kaasamisega on läbivalt probleemiks enamikes omavalistustes.

Viimsi valla haridusteenuste puhul on kõrgemad skoorid saanud põhiharidus ja noorsootöö. Keskkonna ja kliima puhul on silmapaistvalt väga hea tulemuse saanud selle valdkonna tulemuslikkus. Täiendavat tööd vajab jäätmete edasise käitlemise korraldamine ja munitsipaalhoonete energiasäästlikumaks muutmine. 

Liikuvuse puhul on kõrged skoorid saanud selle valdkonna süsteemsus, töötajad, taristu ning koostöö. Sotsiaalse kaitse valdkonnas on täiskasvanute sotsiaalhoolekande puhul positiivseks hinnatud valdkonna süsteemsust ja tulemuslikkust.

Auhind

Kultuuri, spordi ja vaba aja osas hinnatakse kõige kõrgemalt spordivaldkonda, mille kättesaadavus ja tulemuslikkus on saanud kõrged hinded. Kultuurivaldkonnas vajab suuremat tähelepanu kultuurihoonete seisukord ja ligipääsetavus nendesse hoonetesse. Siinkohal tasub silmas pidada, et olulist leevendust neile probleemidele hakkab pakkuma 19. augustil avatav kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium.

Rahvatervise ja turvalisuse all on väga kõrgelt hinnatud riskikommunikatsiooni korraldamist. Täiendavat tähelepanu vajab 2021. aasta andmete põhjal kriisireguleerimine, mis muidugi selle aasta alguses muutunud julgeoleku olukorra valguses on tõstatunudki suuremaks teemaks. Ligipääsetavuse vallas hinnatakse kõrgelt vallavalitsuse süsteemsust selles tegevuses. Kriitilisteks kohtadeks ligipääsetavuse vaates on uuringu hinnangul muuseumi- ja kultuurihooned. Positiivse poole pealt tuuakse välja ligipääsetavuse käsitlust arengukavas ja ligipääsetavuse komisjoni olemasolu.

Täpsemalt saab kõikide hinnatud valdkondade kohta lugeda uuringu kodulehelt https://minuomavalitsus.fin.ee/ 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond