Räägi kaasa Viimsi mandriosa ranna- ja merealade tulevikus

01. juuli 2022
Vaade merele

1. juulist kuni 1. augustini on kõik valla elanikud oodatud kaasa rääkima valla arengukavas ette nähtud ranna ja merealade teemaplaneeringu lähteseisukohtades. Kasuta võimalust, et suunata oma kodukoha arengut ja väljendada kogukonna ootusi.

Viimsi valla arengukavas on ühe olulise tegevusena ette nähtud ranna- ja merealade kasutust käsitleva teemaplaneeringu algatamine. 15. juunil 2021 võttis vallavolikogu vastu otsuse number 32, millega algatati Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Selle eesmärk on tagada vaba juurdepääs ranna- ja merealadele ning kavandada lautrite, väikesadamate ja muude veeliikluse jaoks vajalike rajatiste asukohad.

Planeeringute eest vastutava abivallavanema Alar Miku sõnul näitas kevadine kaasamisküsitlus, et elanikele läheb ranna-alade läbitavus ja ligipääs mere äärde väga korda. „Üheks olulisemaks elukeskkonna väärtuseks hindasid küsitlusele vastanud metsa kõrval just merd ja soovina toodi välja puhkealade loomist mereäärsetesse piirkondadesse. Teemaplaneering võimaldab poolsaare merepiiril, mida on 43,7 kilomeetrit, leida parima võimaliku ruumilise lahenduse, mis vastab kogukonna ootustele ja vajadustele. Selleks, et see päriselt ka nii läheks, soovitan kogukonnaliikmetel olla aktiivsed ja väljendada oma seisukohtasid,“ ütles Mik.

Teemaplaneeringu lähteseisukohtadele oodatakse tagasisidet 1. juulist kuni 1. augustini. Lähteseisukohtade dokument on avalikul väljapanekul Viimsi Raamatukogus ja valla kodulehel https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/menetluses-uldplaneeringudEttepanekuid on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond. 

Lähteseisukohad, mille kohta tagasisidet küsitakse, on oma olemuselt üldine raamdokument, mille alusel viiakse järgmises etapis läbi teemaplaneeringu koostamine. Laekunud ettepanekute alusel täiendatakse lähteseisukohtade dokumenti ning seejärel hakatakse juba koostama riigihanget planeeringu koostaja leidmiseks.

Raamatukogus dokumendiga tutvuda plaanivatel on hea teada, et Viimsi Raamatukogu (Haabneeme alevikus Randvere tee 9) on ajavahemikul 1.06.–31.08.2022 avatud E-R kell 10–18. Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Alar Mik