Haridus- ja noorsooprogrammide ja -ürituste toetamise taotlus

Ühekordset toetust saab esitada valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik, valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne).  

ÜHEKORDSEID TOETUSI ON VÕIMALIK TAOTLEDA 

  • laste ja noorsootöö edendamiseks

TAOTLE HARIDUS- JA NOORSOOPROGRAMMIDE JA -ÜRITUSTE TOETUST

TOETUSE MÄÄRAMISEL LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST KRITEERIUMITEST 

  • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda

  • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides

EI TOETATA

  • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid 

  • organisatsioonide halduskulude katmist 

  • vara soetamist üksikisikule 

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust.

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAJAD

  • 5. jaanuar

  • 5. aprill

  • 5. juuni 

  • 5. oktoober

Taotlejal ega toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Aruande vorm lae alla SIIT

LISAINFO

KONTAKT 

Kadi Bruus 
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
kadi.bruus@viimsivv.ee  
602 8862 

Broneeri aeg vastuvõtule