Viimsi Vallavalitsus alustab sundvõõrandamise menetlusega Heldri elamurajoonis

22. Sept 2021
Heldri tee

Viimsi vallavolikogu otsustas oma 21. septembri istungil alustada sundvõõrandamise menetluse Haabneeme alevikus asuva Heldri tee L4 transpordimaa kinnistu osas.

Kõnealune teemaa on piirkonda ette nähtud 1997. aastal kehtestatud detailplaneeringuga, olles täna juurdepääsuks sama piirkonna 37 majapidamisele. Pärast Heldri elamurajooni väljaarendamist, tänaseks juba üle 20 aasta tagasi, jättis arendaja ja tänane teeomanik teemaa kinnistu eraomandisse. Ka ei ole tänaseks lõpuni välja ehitatud teede katet ja kergliiklusteid, inimesed on sunnitud liikuma katteta ja auklikel killustikuteedel. Kogu selle aja vältel on teeomanik korduvalt takistanud, blokeerinud ja raskendanud inimeste ligipääsu kodude ja majapidamisteni.

Viimsi Vallavalitsus on aastate jooksul pidanud mitmeid läbirääkimisi Heldri tee L4 kinnistu omandamiseks, kuid eranditult kõik tee omaniku pakkumised ja erinevad alternatiivvariandid teemaa võõrandamiseks on olnud ebaproportsionaalsed ja väljapressivad.

Viimsi vallavanem Illar Lemetti sõnul esitasid elanikud vallale taotluse sundvõõrandamise menetluse läbiviimiseks, sest tänane seis on nukker – teedevõrk on amortiseerunud, tänavavalgustus on aastaid välja lülitatud, takistatakse isegi kaubatranspordi ligipääsu kinnistutele, rääkimata teede hooldamisest. „Otsustasime selle pikalt kestnud ebaõigluse lahendada ja sundvõõrandamise protsessi ette võtta,“ lisas Lemetti.

Vallavolikogu otsusega algatatakse avalikes huvides sundvõõrandamise menetlus Heldri tee L4 kinnistu osas, eesmärgiga omandada eratee kinnistu avalikuks kasutamiseks (sh tagada korraline teehooldus, valgustatus, liiklusohutus, probleemideta ligipääs jm teenused, mida valla elanikele tagatakse valla teede puhul) ning alustakse kinnisasja omanikuga läbirääkimisi kinnisasja omandamiseks.