Viimsi vallas algab 1. augustist korraldatud jäätmevedu

10. juuni 2020
pilt

Viimsi vald läheb alates 1. augustist 2020 üle korraldatud jäätmeveole ning selleks, et olmejäätmed saaksid kõik ilusti ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida jäätmeveo leping AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

Viimsi vallas (v.a väikesaared) alustab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus alates 01.08.2020. Korraldatud jäätmeveo leping sõlmiti Viimsi Vallavalitsuse ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31.07.2025. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevate jäätmed ja suurjäätmed. Pakendi äraveo võimaluste kohta leiab infot SIIT.

Jäätmeveoteenuse osutamise eelduseks on jäätmevaldaja (elanik, korteriühistu, ettevõte) ja jäätmevedaja vaheline kokkulepe, mille käigus jäätmevaldaja ja jäätmevedaja lepivad kokku teenuse sisus (teenuse maht, sagedus, lepingu pool, teenuse aadress, kontaktandmed, arvete tasumise kord).

Täna kehtivad vabastused ja jäätmekonteinerite ühiskasutused alates 1. augustist 2020 enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on eelnevalt vajalik sõlmida AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus leping ning seejärel esitada jäätmeveost erandkorras vabastamise uus taotlus Viimsi Vallavalitsusele. Taotluse esitamise aluseks on eelneva sama perioodi vee- ja/ või elektrinäitude väljavõtted.

Esmajärjekorras on oodatud lepingute sõlmimisele kortermajad ja ettevõtted, kellel on jäätmeveosagedus rohkem kui kaks korda kuus.
JÄÄTMEVEOLEPINGUT saab sõlmida alates 11. juunist 2020 iseteeninduskeskkonnas https://tallinnavedu.ee/calculator/ või  AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse kontoris kohapeal.
HINNAKIRI on leitav SIIT.
Kõik senised Viimsi vallas (v.a väikesaared) jäätmeveo teenuse lepingud lõpetavad automaatselt kehtivuse 31.07.2020. 
INFOPLAKAT  (korteriühistutele, elanikele, ettevõtetele).

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO EELISED

 • Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid, mis omakorda võimaldab optimeerida prügivedu.
 • Kogu vallas toimetab üks vedaja kellel on leping Viimsi Vallavalitsusega. Antud lepingus on toodud teenuse hinnad, mis ei tohi järgmise kahe aasta jooksul tõusta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud juhtudel.
 • Kindel vedaja vallas annab AS-il Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist.
 • Korraldatud jäätmevedu võimalik paremini teostada kohalikul omavalitsusel – vallal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras vabastuste saamine toimub vaid läbi valla ning on kontrollitud. Vabaturuolukorras puudus vallal täielik ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad sellest kõrvale viies enda jäätmed avalikesse konteineritesse või veel hullem - loodusesse.
 • AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub mitmeid lisateenuseid, mis aitavad parandada jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõstab ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäätmete teenus.

MIKS ON KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU OLULINE?

 • Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata vaid haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3).
 • Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad - ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud.
 • Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ning parima hinnaga.
 • Vabaturu olukorras ei saanud vald kaasa rääkida jäätmeveoteenuse hinna kujunemisele ning teenusepakkujad võisid teenuse hinda muuta vastavalt enda soovile.
 • Korraldatud jäätmeveo toimimine vallas on tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antavate investeeringutoetuste saamiseks.
 • Korraldatud jäätmeveoteenuse puhul on vald valinud hanke korras odavaimat hinda pakkunud teenusepakkuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul õigust hindasid muuta.
 • Korraldatud jäätmeveoga langevad Viimsi valla jäätmeveo hinnad.
 • Korraldatud jäätmeveo olemasolu võimaldab vallal teha paremat järelevalvet selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka.

LISAINFO

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Telefon: 609 6410
E-post: info@tallinnavedu.ee
Koduleht: www.tjt.ee
Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415
Avatud: E – R: 8.15 – 17.00