Vallavalitsuse 3. aprilli istungi päevakord

2. aprill 2024
istung

1. Vallavolikogu otsus: Laenu võtmine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

2. Vallavolikogu otsus: Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskava uuendamine ja Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) projekti ettepaneku esitamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik, Kristjani katastriüksuse koha-aadressi määramine. Uus aadress: Nelgi tee 25
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavolikogu otsus: Viimsi alevikus, Nelgi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Laiaküla, Vanavahtra kinnistu detailplaneeringuga planeeritud liikluspindadele ja tervikteedele kohanimede määramine. Uued kohanimed: Lehtsalu tee, Vahtrasalu tee, Vahtrasalu põik
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Laiakülas asuvate kinnisasjade Lilleoru tee 4, Lilleoru tee 4a, Lilleoru tee 6 ja Lilleveere tee piiride muutmine ja piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Rohuneeme külas asuva Ees-Oti kinnisasja jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Katrini)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Glubi)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine ning volituste andmine dokumentide esitamiseks
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

12. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Apellatsioonkaebuse esitamisest Tallinna Halduskohtu 22.03.2024 määrusele ja menetluskulude tasumisest haldusasjas nr 3-23-2610
Ettekandja: Merit Renlund, vallasekretär

13. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi Kunstikooli arengukava 2024–2027 eelnõu heakskiitmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

14. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Prangli saarel vee- ja kanalisatsioonivõrgu arendamisest
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem