Vallavalitsuse 26.01.2022 istungi päevakorra projekt

24. Jaan 2022
vallavalitsuse istungi projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 238704 „Rummu tee sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine“ kõigi esitatud pakkumuste tagasilükkamine ja uue hanke korraldamine

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Tulbiõie tee L1)

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 2. septembri 2021 korralduse nr 389 „Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ülesaare, Kelnase küla)“ muutmine

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Hüpoteekide ja isiklike kasutusõiguste kustutamiseks loa andmine (Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille detailplaneering)

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Hüpoteekide ja isiklike kasutusõiguste kustutamiseks loa andmine, isiklike kasutusõiguse seadmise asjaõiguslepingute sõlmimine ja kinnistu omandamine (Randvere küla, kinnistu Tammelaane detailplaneering)

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele sihtotstarbe määramine

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Pringi külas katastriüksusel Laaneotsa tee 9 (uus lähiaadress Laanelinnu tee 9)

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Metsakasti külas katastriüksusel Raudrohu tee 2 (uus aadress Randvere tee 172)

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Rannavälja tee 61

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Rannaotsa tee 1

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Uuetoa tee 7

Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2022. aasta eelarvest eraldatava sporditegevuse toetuse baassumma suuruse määramine

Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla haridustöötajate töötasu alammäära kinnitamine

Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Sihtfinantseerimislepingu sõlmimine MTÜ-ga Teadmiskeskus Collegium Eruditionis

Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

16. Vallavalitsuse korraldus: Nõuete laekumise lootusetuks tunnistamine

Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja