Valla kalmistutel hakkab kehtima uus eeskiri

15. mai 2024
Rohuneeme surnuaia kabel

Viimsi vallavolikogu võttis vastu 14. mai istungil vastu määruse, millega kehtestatakse uus Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri.

Volikogu poolt kehtestatud eeskirja uus terviktekst käsitleb Viimsi valla kalmistute kasutamist, tuues sisse selgemad nõuded kalmistute haldamise, matmiskoha eraldamise ja hauaplatside hoolduse osas. Kalmistumajanduses, mis suuresti põhineb väljakujunenud taval, on juhend ja eeskiri põhimõtteliseks raamiks kalmistu haldajale endale ja kalmistutöötajatele, kes omakorda kalmistu kasutajaid selle alusel suunavad. Uus eeskiri võimaldab edaspidi vähema bürokraatiaga esitada erinevaid kalmistuga seotud taotlusi.

Eeskirjast leiab selged juhised kalmistute haldamiseks, sealhulgas kalmistu tööaja, matmiskoha eraldamise korra ning hauaplatside hoolduse osas. See määratleb ka kalmistutöötaja rolli ja õigused ning kohustused, kes peavad tagama kalmistute heakorra ning jälgima, et kalmistuseadusest ja muinsuskaitse nõuetest peetaks kinni.

Võrreldes varasemaga on üheks olulisemaks muudatuseks kalmistutele kehtestatud hooldusnõuded. Määruse kohaselt tuleb kalmistul hoida rahu, vaikust, korda ja puhtust. Samuti on kehtestatud nõuded hauaplatsidele, nagu taimestiku elujõulisus, regulaarne niitmine ja prahi koristamine, mis tagab kalmistute esteetilise välimuse.

Uus eeskiri toob välja muinsuskaitse nõuded

Eeskirja lisana kehtestati hauaplatsi kujunduspõhimõtted ja hooldusjuhend, mis seni puudus ja mis koondab kokku muinsuskaitsealased soovitused ja muud põhimõtted ajalooliste kalmistute ning nendele iseloomuliku miljöö säilitamiseks. Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Taavi Valgmäe sõnul aitab uus eeskiri kaasa kalmistut paremale korraldamise kõrval ka säilitada Viimsi ajaloolist ja kultuurilist pärandit. „Eriti oluline on see ajaloomälestisteks tunnistatud kalmistute puhul, kus peame järgima rangemaid muinsuskaitse nõudeid.“

Rohkem tähelepanu tuleb pöörata nõuetele neil, kes tulevad hauaplatsile tegema hooldust, soovivad sinna rajada haljastust ja kujundada hauaplatsi, sest Viimsi valla kalmistud on muinsuskaitsealused mälestised, välja arvatud Rohuneeme kalmistu uus osa.

Lisaks on määruses sätestatud nõuded kalmistute füüsilisele taristule, nagu piirded ja teede ning haljastuse korrashoid, mis aitab kaasa turvalisemale ja puhtamale keskkonnale kalmistul viibijatele. Kalmistute laiendamisel ja uute hauaplatside eraldamisel on kehtestatud ka ranged nõuded, et tagada juurdepääsuteede ja matmiskohtade nõuetekohane paigutus.

Näiteks hauarajatised, seal hulgas äärised on üldjuhul lubatud üksnes seal, kus neid paigaldatakse olemasoleva asendamiseks, sest ajaloolistes osades tuleb säilitada ja vajadusel taastada hauaplatsid vastava ajaloolise kuju ja ilmega. Muul juhul on soovitav kasutada mätasääristust või looduslikke äärekive ning äärise rajamise korral tuleb see rajada maapinnaga tasapinnas.

Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale. Suuniseid on antud ka haljastuse rajamise ja eemaldamise soovi korral, mis peab toimuma kalmistu haldaja kooskõlastusel ja seaduses sätestatud juhul ka Muinsuskaitseameti kirjalikul loal.

Hauaplatside kasutusse vormistamine lihtsustub

Hauaplatsi kasutaja määramine on vajalik, et tagada kalmistul heakord ja edastada vajadusel info  hauaplatsi hooldamise eest vastutajale. Võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga kaotati normid, mis käsitlesid kirjaliku tüüplepingu sõlmimist hauaplatsi kasutajaga. Edaspidi määratakse taotluse alusel inimene, kes platsi hooldajaks soovib jääda ja järgitavad reeglid on sätestatud eeskirjas. Selline kord toimib mitmete teiste omavalitsuste kalmistutel ja ei ole uudne. Taotluse saab esitada kalmistuportaali (www.kalmistud.ee) vahendusel. Seejuures, kui lahkunu omakesed on juba matmiskoha eraldamise etapis kokku leppinud, kes jääb hooldajaks, siis need andmed kogutakse edaspidi võimalusel juba matmiskoha eraldamisel ja matuse registreerimisel.

Vajalikuks on peetud matmiskoha eraldamisel arvestada seost Viimsi vallaga ning Naissaarel ja Prangli saarel asuvatel kalmistutel seost vastava väikesaarega, et tagada eelkõige kohalike elanike vajadused. Matmiskohtade eraldamine jäeti uue eelnõuga küllalt paindlikuks, arvestades hauaplatsi kasutajatega ajaloolistes osades ja olemasolevatel kasutuses hauaplatsidel.

Olulisemad muutused:

 • Haldamine ja järelevalve
  Eeskiri täpsustab Viimsi vallavalitsuse rolli kalmistute haldamisel. Vallavalitsus on nimetatud peamiseks haldajaks kõikidele kalmistutele, välja arvatud Randvere kalmistu, mida haldab usuline ühendus. See tagab parema koordineerimise ja järelevalve kalmistute üle.
 • Kalmistute kasutamise nõuded
  Eeskiri kehtestab selged nõuded kalmistute kasutamisele ja annab juhised kalmistute kasutajatele ning külastajatele. Eriti tähelepanelik tuleb olla heakorra, vaikuse ja rahu tagamisel.
 • Matmiskohtade eraldamine ja hooldus
  Eeskiri sätestab uued juhised matmiskohtade eraldamiseks ja hauaplatside hoolduseks. See hõlmab nõudeid hauaplatside mõõtmetele, hauaplatsil lubatud tegevustele ja hauaplatsi heakorra nõudeid.
 • Haljastuse ja piirete nõuded
  Eeskirjas on juhised haljastusele ja kalmistu piiretele, mis peavad tagama kalmistu korrashoiu ning esteetilise ilme. On oluline, et haljastus ja piirded oleksid rajatud ja hooldatud vastavalt määruses toodud juhistele.
 • Teabe edastamine ja avalikustamine
  Kalmistute peasissepääsude juures peab olema infotahvel, mis annab teavet kalmistu plaani, ajaloo ja oluliste kontaktandmete kohta. See parandab kalmistu külastajate teadlikkust ja aitab kaasa paremale orienteerumisele.
 • Muinsuskaitse nõuded
  Erilist tähelepanu pööratakse muinsuskaitsealustele kalmistutele, kus tuleb järgida rangemaid nõudeid, et säilitada kalmistute ajalooline ja kultuuriline väärtus.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond