Uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava fookuses on jätkusuutlikkus ning tõhustamine

17. mai 2024
Viimsi Vesi

14. mail vallavolikogus esimese lugemise läbinud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK) aastateks 2024-2036 on avalikul väljapanekul 28. maini valla kodulehel.

Võrdlemisi ambitsioonikas arengukavas plaanitakse aastateks 2024–2036 ulatuslikke investeeringuid Viimis valla veevarustuse ja kanalisatsiooni infrastruktuuri. Arengukava on oluline strateegiline dokument, mis sõnastab ootused pakkuda kõigile vallaelanikele kvaliteetset joogivett ja tõhusaid reoveeteenuseid, samuti suurendades süsteemi keskkonnasõbralikkust ja jätkusuutlikkust.

Arengukava näeb ette järgmise 12 aasta jooksul mitmeid olulisi infrastruktuuriprojekte, mille hulgas on uute puurkaevude rajamine, olemasolevate veetöötlusjaamade moderniseerimine ja veevarustuse ning kanalisatsioonitorustike uuendamine. „Viimsi valla areng loob vajaduse laiendada ja kaasajastada meie veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteeme,“ selgitas Viimsi Vesi ASi juhatuse liige Raul Vanem.

Lisaks taristu laiendamisele on kava oluline osa keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtt. „Kavatseme rakendada kaasaegseid veetöötlustehnoloogiaid, mis aitavad vähendada keskkonnamõju ja tõsta meie joogivee kvaliteeti,“ täpsustas Vanem. 

Investeeringute plaan

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava rakendamine on Viimsi valla jaoks oluline strateegiline samm, mis aitab tõsta siinse piirkonna elukvaliteeti. Planeeritavad tegevused lähtuvad valla pikaajaliste eesmärkidest, mis on sõnastatud Viimsi 2045 arengukavas.

„Need investeeringud on hädavajalikud, et pakkuda Viimsi elanikele jätkusuutlikke ja kvaliteetseid veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuseid ning parandada elanike elukvaliteeti tulevasteks aastakümneteks,“ ütles Raul Vanem.

Peamised arenguplaanid Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas:

 • Infrastruktuuri täiendamine
  1. Uute puurkaevude rajamine: plaanis on rajada mitu uut puurkaevu, et suurendada joogivee kättesaadavust, eriti piirkondades, kus veevajadus on suurenenud elanikkonna kasvu tõttu.
  2. Olemasoleva veetöötlusjaama renoveerimine: veetöötlusjaama tehnilise süsteemi uuendamine ja laiendamine, et parandada vee kvaliteeti ja töötluse tõhusust.
  3. Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike uuendamine: vananenud torustike asendamine ja uute torustike rajamine, et vähendada lekkeid, parandada süsteemi usaldusväärsust ning toetada uute arenduspiirkondade veevajadusi.
  3. Keskonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine: olulisel kohal keskkonnasõbralike ja energiatõhusate tehnoloogiate rakendamine
 • Eriprojektid Prangli saarel
  1. Prangli saare veetöötlus- ja puurkaevuprojektid: arvestades saare eripära ja logistilisi väljakutseid, on kavas rajada uusi puurkaeve ja veetöötlusseadmeid, et tagada saare elanikele aastaringne kvaliteetne joogiveevarustus.
 • Kogukonna kaasamine ja teavitustöö
  1. Viimsi vald ja vee-ettevõte plaanivad suurendada elanikkonna teadlikkust vee säästmisest ja keskkonnakaitsest.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond