Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

07. Okt 2021
Teade

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Pringi külas, Rannapiiri tee 13 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Pringi külas, Rannapiiri tee 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 13.09.1996 otsusega nr 195 kehtestatud AÜ Ranna detailplaneeringuga. Taotleja soovib detailplaneeringuga määratud kaldkatuse asemel lamekatust. Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 4 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel juhul hoone(te) detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi näitajaid ei muudeta.

Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Ehitus- ja kommunaalosakond