Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

18. Nov 2020
teade

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Pringi külas Käbi tee 2, Käbi tee 4 ja Käbi tee 8 kinnistule hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistud asuvad alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 14 kehtestatud Pringi külas Jaani VI maaüksuse detailplaneeringuga.

Soovitakse hoonestusala suurendada ja nihutada 10% ida pool paiknevate kinnistute suunas vastavalt taotluste juurde esitatud skeemidele. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.