Millal algab energiakulude kompenseerimine Viimsi elanikele?

05. Jaan 2022
Pildil ühes käes elektrijuhe ja teises eurod näitlikustamaks enerigakulu

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele. Viimsis algab taotluste vastuvõtmine energiakulude kompenseerimiseks 2022. aasta jaanuari II nädalal.

Ootamatust hinnatõusust tingitud mõju vähendamise toetuse maksmise aluseks on 04.01.2022 jõustunud riigihalduse ministri määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele". Määrusega on taotluste vastuvõtmise algusaja määramine jäetud iga valla- või linnavalitsuse enda otsustada. Lähtudes asjaolust, et toetuste menetlemise infosüsteemi veel arendatakse ja juhendite saamine, lisainimeste palkamine võtab veel aega, alustame Viimsi Vallavalitsuse poolt taotluste vastuvõtmist järgmisel nädalal. Lisame täpsema info taotlemise kohta valla kodulehele  7. jaanuaril  ja avaldame info 14. jaanuaril ilmuvas Viimsi Teatajas.

Õigus hüvitisele on üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek (maksudejärgne sissetulek) on allpool 2021. aasta prognoositud mediaansissetulekut ehk 1126 eurot. Iga järgmise 14-aastase ja vanema  leibkonnaliikme kohta on sissetuleku piirsumma koefitsiendiga 0,5 (563 eurot) ja alla 14-aastasel koefitsiendiga 0,3 (337,80 eurot). Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. 

Energiahinna hüvitise veebikalkulaatori abil saab kindlaks teha, kas perel on hüvitisele õigus ning välja arvutada saadava toetuse suurus. Toetust makstakse 80% energia koguhinnast juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära - elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Selle hulka on arvestatud lisaks energia maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, taastuvenergia tasu, käibemaks.

Õigus hüvitisele on näiteks(summa on perekonna sissetulek kokku):

  • Üksi elav täiskasvanu - 1126 eurot; 
  • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 1463,80 eurot; 
  • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 1689 eurot; 
  •  2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 2026,80 eurot; 
  • 3 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 2252 eurot; 
  • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) - 2364,60 eurot; 
  •  2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) - 2589,80 eurot; 
  • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) - 2815 eurot. 

Sissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, renditulu ja litsentsitasud, intressid ja dividendid, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud, kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist, madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Taotlemiseks on vajalik esitada andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.

Täiendavat töömahtu arvestades, palume võimalusel kasutada valla iseteeninduse keskkonda loodavat elektroonilist taotlemist, kuid võtame vastu ka paberkandjal taotlusi. Vastavalt määrusele teeb vallavalitsus toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates. Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt.

Lisainfot leiab Rahandusministeeriumi koduleheküljelt. 

Tõnu Troon
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja