Spordiprogrammide ja - ürituste toetuse taotlus

Spordiprogrammide ja - ürituste toetuse taotlus täida SIIN

Spordiprogrammide ja -ürituste toetust saab vallaeelarvest taotleda sporditegevuse edendamiseks. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist. Esitamise tähtajad on 20. veebruar , 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Taotlejal ja toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.

Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest

  • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda
  • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides

Käesoleva korra alusel ei toetata

  • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid

  • organisatsioonide halduskulude katmist

  • vara soetamist üksikisikule

Valla eelarvest võib toetust taotleda

  • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik

  • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, kollektiiv, registrisse kandmata selts jne)

LISAINFO

KONTAKT

Kaie Mamontov 
Spordi ja rahvatervise vanemspetsialist
Kultuuriosakond
E-post: kaie.mamontov@viimsivv.ee
Telefon: 513 2449

Vastuvõtuajad
E 14.00 - 17.30
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00