Kultuuriprogrammide ja ürituste toetuse taotlemine

Taotle kultuuriprogrammide ja ürituste toetusi SIIN

Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. 

Toetust saab vallaeelarvest taotleda järgmistel eemärkidel

 • kultuuritegevuse edendamine
 • muinsuskaitse edendamine
 • usutegevuse edendamine
 • rahvahariduse edendamine

 Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest

 • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda
 • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides
 • kultuuritegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel

 Käesoleva korra alusel ei toetata

 • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid
 • organisatsioonide halduskulude katmist
 •  vara soetamist üksikisikule

Valla eelarvest võib toetust taotleda

 • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik
 • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne)

Toetuse taotlemine  

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust.  Toetuse taotlejal ja saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees. 

Aruanne

LISAINFO

KONTAKT 

Ott Kask  
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist 
Kultuuriosakond
E-post: ott.kask@viimsivv.ee
Telefon: 6028874 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00