Kultuuriprogrammide ja -ürituste toetuse taotlemine

Taotluste esitamise tähtajad on n 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. 

TAOTLE KULTUURIPROGRAMMIDE JA -ÜRITUSTE TOETUST

TOETUST SAAB VALLAEELARVEST TAOTLEDA JÄRGMISTEL EESMÄRKIDEL

 • kultuuritegevuse edendamine
 • muinsuskaitse edendamine
 • usutegevuse edendamine
 • rahvahariduse edendamine

 TOETUSE MÄÄRAMISEL LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST KRITEERIUMITEST

 • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda
 • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides
 • kultuuritegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel

 KÄESOLEVA KORRA ALUSEL EI TOETATA

 • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid
 • organisatsioonide halduskulude katmist
 •  vara soetamist üksikisikule

VALLA EELARVEST VÕIB TOETUST TAOTLEDA

 • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik
 • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne)

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Viimsi Vallavalitsusele, arvestades, et toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele.  

ARUANNE 

LISAINFO

KONTAKT 

Ott Kask  
kultuuritöö peaspetsialist 
ott.kask@viimsivv.ee
602 8874 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00