Huvihariduse ja -tegevuse toetus juriidilistele isikutele

Toetuse eesmärgiks on 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine. Taotlusi saavad esitada ainult juriidilised isikud.

Taotluste esitamise tähtajad on 15. mai ja 15. august.  Tegemist on sihtotstarbelise ühekordse toetusega ehk projektipõhise toetusega.

TAOTLE HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE TOETUST

PROJEKTITOETUST VÕIB TAOTLEDA

 • uute huviringide, sh integratsiooni eesmärgil loodud huviringide või muude juhendatud noorte vabaaja sisustamise tegevuste loomiseks kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
 • huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks;
 • uuenduslike metoodikate kasutusele võtuks huvikooli õppe- või ainekavades või olemasolevate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks või laiendamiseks;
 • loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks, olemasolevate LTT huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • erivajadustega laste ja noortele suunatud juhendatud tegevuseks.

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid õppevahendeid ja tööjõukulu.
Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Samuti ei kaeta taotleja eelarvest antud tegevuseks juba kaetavaid kulusid või mõne muu Viimsi valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi. Projekt peab andma lisandväärtust.

TOETUSE SAAJA KOHUSTUB

 • kasutama toetust taotluses esitatud perioodil, mil tegevust ellu viiakse, kuid mitte kauem kui üks õppeaasta;
 • teavitama vastutavat osakonda koheselt toetusega seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
 • esitama vahe- ja/või lõpparuande;
 • tagastama saadud toetuse või selle osa, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
 • pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
 • viivitamatult informeerima vastutavat osakonda tegevuse teostamise käigus ilmnenud tegevuse negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning tegevuse edasise jätkamise otstarbekusest;
 • vähendama 7-19-aastase lapse või noore eest lapsevanema poolt makstava huviringi või muu taotletava tegevuse osalustasu 10% ulatuses kogu tegevuse perioodil või vabastama ühe kuu osalustasu ulatuses;
 • vahendite ostuks toetuse taotlemisel tagama omaosaluse 10% ulatuses soetuse maksumusest;
 • toetuse eraldamisel kajastama toetava tegevuse reklaamis, kodulehel, sotsiaalmeedias vms, et antud tegevust või huviringi toetab Viimsi vald.

Toetus makstakse taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

Toetuse saaja kohustub esitama Viimsi Valla iseteeninduses vahearuande hiljemalt 21. detsembriks ja lõpparuande hiljemalt 30. juuniks. 

LISAINFO

KONTAKT

Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist
kaija.magi@viimsivv.ee 
602 8860

Broneeri aeg vastuvõtule