Keskkonnasõbraliku asfaltteekatendi väljatöötamine ja katsetamine

Kohalikust toormest ligniini baasil jätkusuutliku süsinikuneutraalsete asfaltteekatendite väljatöötamine ja rakendamine Viimsi valla näitel

Projekti üldeesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja leida lahendusi kohalikul toormel põhineva ligniiniga jätkusuutliku süsinikuneutraalsete sõiduteede asfaltteekatendite väljatöötamiseks ja rakendamiseks Viimsi valla näitel.

Projekti eesmärgid on: 

  • töötada välja ja piloteerida Viimsi vallas ligniinil põhinev sõidutee asfaldisegu, mille ligniini sisaldus %-des on võimalikult suur (eelduslikult vahemikus 15-50%), kuid seejuures asfaltsegu kvaliteet ei lange (võrreldes 100% bituumeni baasil toodetud asfaltseguga). Eesmärk on saavutada vähemalt 40% ligniini sisaldusega asfaldisegu mis muudaks asfaltsegu süsinikuneutraalseks. Esialgsete analüüside kohaselt on 40% ligniini sisaldusega asfaltsegu retsept realistlik tulemus;
  • vähendada sõltuvust imporditavast naftabituumenist maksimaalse osalise asendamisega kohaliku  madala / negatiivse keskkonnajalajäljega biopõhise toorainega – ligniiniga;
  • väärindada ja luua juurde erinevaid võimalusi tooraine uueks kasutusviisiks ning kasvatada Eesti ettevõttete konkurentsivõimet Euroopas.

Eduka projekti tulemuseks on Eesti tingimuste jaoks optimaalse ligniinisisaldusega asfaldi retsept, mis oleks vabalt kasutatav kõigile Eesti tee-ehituse ettevõtetele ja tellijatele. 

Senimaani on Eestis viidud läbi ligniiniga mõningased katsetused, kuid nende raames ei ole laboratoorselt töötatud välja Eesti tingimustesse sobivat võimalikult suure % ligniini segu. Seniste katsetuste korral on drop-in meetodil lihtsalt väike % bituumenist asendatud ligniiniga. Lisaks on senised katsetused toimunud kas piiratud liikluskoormusega parklates (siseterritooriumil) või on planeeritud katsetada ligniini osakaaluga asfalti madala liikluskoormusega teedel lõigutiseks säilitusremondiks. Käesoleva projektiga soovitakse töötada välja Eesti tingimustesse sobiva võimaliku suure ligniinisisaldusega asfaldi retsept ning katsetada seda rekonstrueerides ca 500m pikkuse lõigu suure liikluskoormusega Randvere teel. Et tagada katsetulemuste esinduslikkus on planeeritud katselõigu täielik rekonstrueerimine. Tegemist oleks esimese roheasfaldi lahendusega, mida kasutatakse liiklemiseks ette nähtud teel. 

Projekti kestus: 18 kuud, millele lisandub pikaajaline asfaldi omaduste seire
Projekti eelarve: 1,55 mln eurot
Projekti rahastaja: Riigikantselei, lisainfo
Projekti partnerid; Transpordiamet, Eesti Taristuehituse Liit

 

Projektijuht:

Siim Reinla
taristu projektijuht
siim.reinla@viimsivv.ee
5626 6190