Facebook
RSS
Print

Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

15.11.2017

Üldinfo

Viimsi Vallavalitsus esitas SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks, mis rahuldati. Projekti kogumaksumus on ligi miljon eurot, millest toetus moodustab ligikaudu 700 tuhat eurot.

Projekti raames renoveeritakse Haabneeme aleviku keskusala (vt punasega piiritletud ala joonisel) tänavavalgustuse võrk. Valgustite arvu suurendatakse või vähendatakse vastavalt praegustele nõuetele ja tehnoloogiale, amortiseerunud mastid ja valgustid asendatakse uutega. Samuti võetakse kasutusele valgustuse juhtimissüsteem, mis annab ise märku, kui mõni lamp ei põle. LED-tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab vähendada elektrienergia kulu, mis toob ühtlasi kaasa rahalise säästu omavalitsusele. Tänavad muutuvad valgemaks, seeläbi ka suureneb turvalisus ja paraneb heakord. Haabneeme kortermajade piirkond muutub senisest paremini valgustatuks, misläbi paraneb ka elukeskkond.

Kokku asendatakse 325 valgustuspunkti ja 304 posti. On tõenäoline, et valgustuse uuendamise järgselt valgustite arv suureneb, kuna kohati on postide vahekaugus liiga suur.

Tegevused

Tänavavalgustuse projekteerija on hankega leitud (OÜ Keskkonnaprojekt), eeltööga (geodeetilised mõõdistustööd – teostaja OÜ Geopartner) on alustatud. Plaanikohaselt valmib ehitusprojekt 2018. a märtsi lõpuks.

Ehitushange viiakse läbi 2018. a kevad-talvel, ehitus toimub suvel. Projekt on kavas lõpetada 2018. aasta lõpuks.

Mõned valgustid asuvad aga korterühistute maadel. Selleks, et neid renoveerida saaks, tuleb seada isiklik kasutusõigus. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit.

Lisainfo

Haabneeme tänavavalgustuse projektijuht Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
Tel: 55 652 383
E-post: jaan.urb[ät]cumulus.ee

 

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

 

15.11.2017

Seotud korteriühistud

Projekt puudutab järgmisi korteriühistuid:

Kaluri tee 2 Randvere tee 15 (KÜ Lainer)
Kaluri tee 4 (KÜ Kajakas 1) Mereranna tee 2a
Kaluri tee 6 (KÜ Ankrupaik) Mereranna tee 2
Kaluri tee 8 Mereranna tee 4 (KÜ Murdlaine)
Randvere tee 13 (KÜ Nord) Mereranna tee 6 (KÜ Kuunar)

Eelnimetatud 10 ühistu puhul asuvad tänavavalgustuspostid ja kaablid mitte valla maadel, vaid ühistute omal. Mastid ja valgustid kuuluvad vallavalitsusele. 1990ndatel ei olnud tavaks servituute seada ja nii jäi valgustus mitmetes kohtades korteriühistute maadele. Selleks, et vallavalitsus saaks tänavavalgustuse renoveerida ja rajada uue ja kaasaegse valgustuse ja asuda seda hooldama, on tarvis sõlmida isiklik kasutusõigus Viimsi valla kasuks. Selles osas vajab Viimsi vald kõikide ühistute kaasabi ja panust projekti õnnestumisse.

Isiklik kasutusõigus

Selleks, et Viimsi vallal oleks õigus korterelamutele kuuluvatel kinnistutel teostada üldkasutatava tänavavalgustuse renoveerimiseks ehitustöid, on vajalik seada Viimsi valla kasuks isiklik kasutusõigus. Isiklik kasutusõigus on oma olemuselt kinnisasja koormatis, mis annab õigustatud isikule (antud juhul Viimsi vallale) õiguse kinnisasja teatud viisil kasutada. Käesoleval juhul on kasutamise eesmärgiks tänavavalgustuse omamine, rajamine, rekonstrueerimine, hooldamine ning avaliku kasutuse tagamine.

Teisisõnu – tegemist on kõikide korteriomanike poolt antava nõusolekuga, mis lubab Viimsi vallal korteriühistute maadel tänavavalgustuse renoveerimiseks ehitustöid teha ning hiljem ka tänavavalgustust hooldada. Isiklik kasutusõigus ei sea korteriomanikele täiendavaid piiranguid ega kohustusi – tegemist on täna olemasoleva tänavavalgustuse süsteemi paremaks muutmisega.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Isikliku kasutusõiguse seadmine eeldab sellekohast notariaalselt tõestatud kokkulepet ja kinnistusraamatu kannet. Isikliku kasutusõiguse lepingus lepitakse kokku kasutusõiguse ala suuruses, tähtajas ning tasus ning poolte õigustes ja kohustustes. Kuna tänavavalgus rajatakse avalikes huvides ning rajamise ja hooldamise kulud jäävad valla kanda, on mõistlik seada kasutusõigus valla kasuks tähtajatult ja tasuta.

Kuna isikliku kasutusõiguse seadmise näol on tegu kinnisasja koormamisega, on selleks vajalik kõikide korteriomanike nõusolek. Sisuliselt tähendab see seda, et notari juures peavad käima kõik korteriomanikud ning ei piisa näiteks korteriühistu esimehest ning ühistu koosoleku otsusest. Samas on kõigi korteriomanike üheaegne notarisse saamine pea võimatu ettevõtmine, mistõttu on mõistlik kui iga korteriomanik volitab ühte isikut (nt ühistu esimeest, liiget) vallaga lepingut sõlmima.

Notariaalse lepingu sõlmimiseks antav volikiri peab olema samuti notari poolt tõestatud. Selleks, et volikirjade tegemine oleks korteriomanikele võimalikult vähe koormav, planeerib vald paluda mõnda notarit tulla Viimsisse koha peale volikirju tõestama.

Maksumus

Korteriomanikud ei kanna volikirjade tõestamise ja lepingu sõlmimisega mitte mingisuguseid kulusid, kõik kulutused kannab Viimsi vald.

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt