Facebook
RSS
Print

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

15.06.2017

 Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Heki tee 8 kinnistule, Haabneeme alevikus, Viimsi vallas  Saare-Paenurme maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Viimsi Vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Heki tee 8 krundile korterelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele  ja selle juurde lisatud eskiisile soovib omanik  kavandada korterelamule 0 kuni 3 kraadise kaldega katuse (visuaalselt lamekatus). Heki tee 8 kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi Vallavalitsuse 02.05.2003 korraldusega nr 318 kehtestatud Saare-Paenurme maaüksuse detailplaneering,  millega on määratud hoone katuse kalded 15 kuni 45 kraadi. Antud juhul arvestab Heki tee 8 detailplaneeringukohase katusekalde muutmine piirkonna hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Arhitektuurilisi tingimusi muudetaks nii, et see haakub naabruskonda rajatud korterelamute arhitektuurse vormiga ja on vastavuses kehtestatud planeeringu algse lähteülesandega. Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 4 ja 8 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslike tingimusi nii, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.

  1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
  2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.
  3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

 

Ehitusamet