Facebook
RSS
Print

Ehitus

09.02.2015

Ehitamiseks on üldjuhul vajalik saada vallavalitsuselt ehitusluba või kirjalik nõusolek (väikeehitiste puhul suurusega 20-60 m²).

Ehitamine on: 
1) ehitise püstitamine;
2) ehitise laiendamine;
3) ehitise rekonstrueerimine;
4) ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine;
5) ehitise lammutamine.

Ehitise valmimisel tuleb taotleda vallavalitsuselt kasutusluba - s.o on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid:

 1. kasutusloa taotlus (taotlus, tehnilised andmed) - vorm www.mkm.ee/et/ehitisregister
 2. Vundamendi mahamärkimise akt.
 3. riigilõiv üksikelamu kasutusloa taotluse läbivaatamise eest
 4. tegelikule olukorrale vastavad joonised või projekt
 5. teenuslepingute koopiad: vesi, kanalisatsioon, elekter, prügi, gaas.
 6. elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja); vt www.eak.ee, sama gaasi kohta (annab välja Inspecta Estonia OÜ).

 

Päästeameti Põhja Päästekeskus võib küsida ehitise ülevaatusel alltoodud dokumente (loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

 1. Vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta.
 2. Tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend.
 3. Korstna ehitamine – kaetud tööde akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis.
 4. Veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend.
 5. Ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend.
 6. Seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 7. Vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 8. Keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat.
 9. Korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus.
 10. Katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat.
 11. Katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat.
 12. Seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.
 13. Välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.

 


Dokumendid saab ehitusametile tuua vastuvõtu aegadel:

 • esmaspäeviti  14.00–17.30
 • neljapäeviti    09.00–12.00 ja 14.00-17.00

Täpsemate selgituste ja juhiste saamiseks pöördu vallavalitsuse ehitusametisse.

Teenus on tasuline!

Riigilõiv

Riigilõiv tuleb tasuda Viimsi Vallavalitsuse arvele EE182200221010936477 (Swedbank) või EE111700017002666794 (Nordea pank) 
selgitus: ehitusluba / kasutusluba / kirjalik nõusolek, aadress.

Ehitusloa taotluse läbivaatamine

 • Ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot ja lisaks 0,35 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvutatuna.
 • Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks.
 • Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot, kui ehitusluba taotletakse:
  1) üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks;
  2) ehitise lammutamiseks.

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

Kasutusloa taotluse läbivaatamine

 • Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks.
 • Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba:
  1) üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks;
  2) üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone või korteri rekonstrueerimiseks või laiendamiseks.
 • Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 9 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks.
 • Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot.
 • eelnevates  punktides nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

Riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamine

Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Alus: Riigilõivuseadus, peatükk 16