Facebook
RSS
Print

Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed lähevad esimesse klassi 1. septembril 2015

01.03.2015

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määrusele nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoodud määrusele.

Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1- 31. märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas siit. Juhul kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem, kui käesoleva aasta 1. veebruar saab taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus at viimsivv dot ee või tuua paberkandjal Vallavalitsuse infolauda (E-N 8:30-19:00, R 8:30-17:00).

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgseteks munitsipaalkoolideks Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.

 

Millal algab koolikohustus ?

2015/2016 õppeaastal võetakse I klassi lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 2015 7-aastaseks (sündinud 1. oktoobril 2007 kuni 30. septembril 2008) või on saanud 2014. aastal koolipikenduse. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem peab esitama lisaks taotlusele nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Kuidas minu laps saab õppekoha I klassi ?

Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, kes arvestab elukohajärgse kooli määramisel järgmist:
• esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile;
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
• võimaluse korral vanemate soove.

Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu lapsele määrati ?

Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes määrab õpilasele elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusamet teavitab lapsevanemat kirjalikult komisjoni otsusest elukohajärgse kooli määramise kohta hiljemalt 30. aprilliks.

Mida tuleb mul teha, kui lapsele on elukohajärgne kool määratud ?

Alates 15. maist tuleb vanemal elukohajärgseks kooliks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega 10. augustini. Lapsevanem saab esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli peale 15. maid. Koolile esitatavate dokumentide loetelud leiate koolide koduleheküljelt.

Kas ma saan lapse panna mõnda teise kooli ?

Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb vanemal endal leida kool, kus on vabu kohti. Viimsi valla koolidel on õigus alates 10. augustist vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad Tallinna koolides alates 15. juunist.


Mida teha, kui minu laps on 7- aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Viimsis, kuid ei lähe Viimsi valla munitsipaalkooli esimesse klassi ?

Sellisel juhul tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametit (haridus at viimsivv dot ee). Kindlasti teavitada ka lastest, kes alustavad või on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.


Kuhu pöörduda info saamiseks?

Teie küsimustele vastavad Viimsi vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusameti ametnikud:

Riin Suut, haridustöö spetsialist
Tel: 602 8868, riin at viimsivv dot ee

Katrin Markii, Noorsoo- ja haridusameti juhataja
Tel: 602 8868, markii at viimsivv dot ee

 

Koolivaheajad Viimsi valla üldhariduskoolides 2014/2015. õppeaastal

09.09.2014

  • sügisvaheaeg 18. oktoober 2014 kuni 26. oktoober 2014
  • jõuluvaheaeg 18. detsember 2014 kuni 4. jaanuar 2015
  • talvevaheaeg 21. veebruar 2015 kuni 1. märts 2015
  • kevadvaheaeg 18. aprill 2015 kuni 26. aprill 2015
  • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2015 kuni 31. august 2015
     

Koolivaheaegade kehtestamine Viimsi valla üldhariduskoolides 2014/2015. õppeaastal

I klassi mineva lapse toetus

29.08.2014

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini.
Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Hetkel on: Põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 €

Taotluse vorm: http://www.viimsivald.ee/public/I_klassi_mineva_lapse_toetus.doc
Palun esitage taotlus digitaalselt allkirjastatult valla sotsiaal- ja tervishoiu ametisse: eldi at viimsivv dot ee või tooge paberkandjal Viimsi Vallamaja kantseleisse.