Facebook
RSS
Print

Lasteaedade kohapakkumised on tehtud

06.04.2017

  6.aprillil 2017 tegi Viimsi vallavalitsus infokeskkonna ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaias kohta soovinutele. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile. Kohapakkumise said kõik lapsed, kes 30.09.2017 seisuga on vähemalt 3-aastased ning kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald. Esmakordselt pakuti põhikomplekteerimise käigus kohti ka 90-le sõimeealisele lapsele. Kokku tehti 338 kohapakkumist.
Nüüd on kohapakkumise saanud lapsevanematel aega kuni 14 päeva, kas pakkumine vastu võtta või sellest loobuda. Kui 14 päeva jooksul lapsevanem pakkumisele ei reageeri, siis pakkumine tühistatakse ja laps kustutatakse lasteaia järjekorrast.
Kui lapsevanem ei ole kohapakkumisega nõus, siis tuleb loobumisel tuua välja loobumise põhjus. Seejärel vaatab lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon lapsevanema avalduse läbi ja võimalusel arvestab vanema soovidega. Kuid see ei pruugi võimalik olla. Lapsevanem peab arvestama, et ka teisel korral võidakse pakkuda täpselt sama kohta, mida juba on pakutud. Seega palume tõsiselt kaaluda enne kui kohapakkumisest loobute. Ühtlasi meenutame, et kui laps käib hetkel eralasteaias ja on alustanud eralasteaias käimist hiljem kui 10. septembril 2016, siis kohapakkumisest loobumise korral kaotatakse õigus saada vallalt eralasteaiatoetust (vastavalt Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse nr 21 "Eralasteaedade toetamise kord" § 4 lg 4).
Kohapakkumise saab vastu võtta või sellest loobuda e-keskkonnas ARNO https://piksel.ee/arno/viimsi/.
Kui lapsevanem nõustub kohapakkumisega, siis on tal seejärel aega 21 päeva, et sõlmida määratud lasteasutusega kohakasutamise leping. Selleks tuleb lapsevanemal pöörduda vastava lasteasutuse poole (MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed, lasteaed Väike Päike).
Lasteaiakohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda alushariduse spetsialisti Svetlana Kubpart'i (6028844, svetlana@viimsivv.ee) või lasteaedade sekretäri Mare Mardim'i (6080162, mare@viimsilasteaiad.ee) poole.


Haridus- ja kultuuriamet

 

Viimsi kool alustab vastuvõttu 10. klassi

13.03.2017

Viimsi keskkool alustab oma viimast gümnaasiumisse sisseastumise aastaringi 13. märtsil. Septembrist alustab siin õppimist 108 õpilast, kes jätkavad 11. klassis juba 2018. aasta sügisel avatavas Viimsi riigigümnaasiumis.


Loe veel

Lasteaiakohtade järjekorra infosüsteemi kolimine

23.02.2017

Seoses Viimsi lasteaiakohtade järjekorra ümberkolimisega uude infosüsteemi Arno, on peatatud alates 27. veebruari südaööst kuni 1. märtsi kella 23.59-ni lasteaiakoha taotluste esitamine.

Taotlusi ei saa esitada veebilehel http://viimsilasteaed.smartlink.ee/​ ega ka MLA Viimsi Lasteaedade sekretäri juures. Taotlusi saab hakata uuesti esitama alates 2. märtsist haridusteenuste haldamise infosüsteemis Arno aadressil http://piksel.ee/arno/viimsi. Täpsem info lähiajal. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Koolikohtade jagamisel võetakse kasutusele infosüsteem Arno

09.02.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.


Loe veel

Infoks esimesse klassi mineva lapse vanematele

19.01.2017

Taotlusi 2017.–2018. õppeaastal Viimsi valla koolide 1. klassidesse saab esitada 1. märtsist 31. märtsini 2017 elektroonilises infosüsteemis. Täpsem info taotluste esitamise kohta tuleb veebruarikuu jooksul.
Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Viimsi vallas 2017. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust ning arvestades oluliste asjaoludena õpilase elukoha lähedust koolile ja võimalusel sama pere teiste laste õppimist samas koolis või vanemate soove. Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2017 või lapse elukoht Viimsi vallas on hilisem kui 01.02.2017, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.
Küsimuste korral palume pöörduda Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametisse üldhariduse spetsialisti Aet Tampuu poole.

 

Viimsi valla haridusvõrgu 2016-2020 arengukava eelnõu

12.10.2016

Viimsi Vallavalitsus on avalikustanud Viimsi valla haridusvõrgu 2016-2020 arengukava eelnõu.

Viimsi Vallavolikogu 11.10.2016.a istungil I lugemise läbinud arengukava eelnõuga saab tutvuda SIIN.

Arengukava Lisa 1 - Viimsi valla haridusvaldkonna olukorra analüüs.

Koolivaheajad Viimsi valla üldhariduskoolides 2016/2017. õppeaastal

28.03.2016

 • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016 kuni 30. oktoober 2016
 • jõuluvaheaeg 24. detsember 2016 kuni 8. jaanuar 2017
 • talvevaheaeg 18. veebruar 2017 kuni 26. veebruar 2017
 • kevadvaheaeg 14. aprill 2017 kuni 23. aprill 2017
 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2017 kuni 31. august 2017


Koolivaheaegade kehtestamine Viimsi valla üldhariduskoolides 2016/2017. õppeaastal

Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed lähevad 1. septembril 2016 esimesse klassi.

29.02.2016

Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1.- 31. märts. Taotluse saab esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus at viimsivv dot ee (Taotluse blanketi leiate siit)
 • paberkandjal Vallavalitsuse infolauda (E-N 8:30-19:00, R 8:30-17:00). (Taotluse blanketi leiate siit)

Olulised kuupäevad:

 • 1. -31. märtsil toimub taotluse esitamine Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametile.
 • Hiljemalt 30. aprillil teavitab Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusamet lapsevanemaid elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud e-posti aadressile.
 • Alates 15. maist saab lapsevanem esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli ning selleks on aega 10. augustini.
 • Pärast 31. märtsi Viimsisse elama asumist tuleb lapsevanemal esitada elukohajärgse kooli määramise taotlus Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametile. Sellisel juhul saab koolikohta pakkuda sinna kooli, kus on vabu kohti ning komisjoni otsusest teavitab Noorsoo- ja haridusamet hiljemalt 10. augustiks.
 • Alates 10. augustist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Loe veel

I klassi mineva lapse toetus

01.03.2016

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini.
Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Hetkel on põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 €

Taotluse vorm: http://www.viimsivald.ee/public/I_klassi_mineva_lapse_toetus.doc
Palun esitage taotlus digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info at viimsivv dot ee või tooge paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse kantseleisse.

Lisainfo: SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET (telefon 6028 825, 6028 867)