LIFE UrbanStorm projekt

Jätkusuutlike ja kliimamuutustele vastupidavate linnaliste sademeveesüsteemide arendamine omavalitsustes (UrbanStorm)

pilt

Project information in english

Taust

Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu 2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis. Eestis kasvab keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Ühtlasi prognoositakse ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sagedust (perioodil 2021-2030 esinemise kasv 99%, 2031-2050 juba 231% ning perioodil 2051-2100 koguni 435%) ning suviste paduvihmade sagenemist ning intensiivistumist. Juba täna ei suuda olemasolevad sademeveesüsteemid paduvihmadega alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.

Väga oluline osa vastutusest valdkonnas lasub kohalikel omavalitsustel, kes korraldavad sademeveesüsteemide rajamist ja hooldamist oma territooriumil. Sel põhjusel on mõistlik juba praegu suurendada nende võimekust kohaneda kliimamuutustega, eriti nende suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi, sh arendada välja looduspõhiseid sademevee äravoolu lahendusi (lühidalt - SUDS, vt ka lähemalt siit).

Eesmärk

Tõsta Eesti omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel, eriti paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamisel

Oodatav mõju – projekti lõpuks

 • 36 000 m3 vihmavett immutatud Viimsi neljal näidisalal.
 • Viimsis on 5 ha territooriumi muudetud kliimamuutustele vastupidavamaks.
 • Sademeveest põhjustatud avariide väljakutsete vähenemine ja üleujutusjuhtumite vähenemine näidisaladega seotud valgaladel.
 • Eesti kohalike omavalitsuste veemajandusspetsialistid on teadlikud SUDS lahendustest.
 • Tallinna ja Viimsi elanike teadlikkuse kasv säästvatest sademevee lahendustest ja kliimamuutustega kohanemisest.
 • Arendajate suurenenud valmisolek kasutada säästvaid sademevee  lahendusi.

Tegevused

Tegevus

Tähtaeg

1. Kehtivate poliitikate, standardite ja seadusandluse analüüs:

 •  Tallinna sademevee maksustamise süsteemi/metoodika ettepanek

detsember 2019

detsember 2019

2. Parimate säästlike sadeveesüsteemide rakendamise praktikate kaardistamine ja hindamine: 

 • SUDS lahenduste analüüs, sh soovitused meie kliimasse sobivate lahenduste osas.
 • Parimate praktikate brošüür

märts 2020

detsember 2019
märts 2020

3. Kliimamuutuste kohanemise strateegia ja tegevuskava koostamine Viimsile ja Tallinnale:

 • Sisend Tallinna Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskavasse.
 • Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava.

detsember 2021

sügis 2019
detsember 2021

4. Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine:

 • 4 koolitust.
 • SUDS lahenduste käsiraamat.

detsember 2022

detsember 2021
detsember 2021

5. Tervikliku ja innovaatilise sademevee juhtimissüsteemi väljatöötamine:

 • Sadevee juhtimissüsteemi tarkvara ülesseadmine.
 • Sademevee juhtimissüsteemi rakendamiseks vajaliku organisatsiooni struktuuri ülesehitus.
 • Projekteerimisstandardite täiendamine, fookusega Tallinna linn

veebruar 2023

detsember 2019
detsember 2021

märts 2022
 

6. Looduspõhiste meetmete kasutamine paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamiseks:

 • Tasuvusanalüüsi metoodika koostamine, mis võtaks arvesse ka ökosüsteemi pakutavaid teenuseid.
 • SUDS testalade väljaehitamine Viimsis.

veebruar 2023

detsember 2018

oktoober 2020

7. Projekti tulemuste ülekandmine ja mitmekordistamine:

 • „Tööriistakasti“ koostamine toetamaks nii kohanemisstrateegiate koostamist kui ka SUDSide rajamist.
 • Projekti tulemuste ülekandmise töögrupi moodustamine SUDSide rajamise tõstmiseks.

jaanuar 2023

detsember 2021

oktoober 2020

8. Projekti tegevuste sotsiaal-majandusliku mõju hindamine ja linna ökosüsteemile mõju hindamine:

 • Ex ante hindamise aruanne.
 • Ex-post hindamise aruanne.
 • LIFE saavutusnäitajate seire.

veebruar 2023

jaanuar 2019
detsember 2022
pidev

9. Kogemuste vahetus ja huvirühmade kaasamine:

 • Riiklikud ümarlauad.
 • KOVdele suunatud juhend kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamiseks.
 • Rahvusvaheline konverents, fookuses säästvad sademeveelahendused.

veebruar 2023

pidev
detsember 2021

detsember 2021

10. Projekti üldine nähtavus ja tulemustest teavitamine

 • Roll-up plakatid, infotahvlid.
 • Meediaartiklid.
 • Avalik SUDSe tutvustav üritus Viimsis

veebruar 2023

november 2019
pidev
oktoober 2020

 11. Projekti juhtimine ja seire

pidev

12. Projektijärgse tegevuskava koostamine

veebruar 2023

Partnerid

Eelarve

 • Projekti kogueelarve: 1 957 843 eurot, sh eelarve abikõlblik osa 1 686 093 eurot + täiendav Viimsi VV poolne finantseering 581 203 eurot.
 • EL LIFE programmi panus (60% abikõlblikust osast): 1 011 654 eurot.

logologo    logo 

 

Videos