Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 20. istung

14. juuni 2019

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 20. istung toimub 18. juunil 2019 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).

Päevakord ja materjalid:

Pkp

Pealkiri / eelnõu

Ettekandja

  1.  

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030  - I lugemine 
VIIMSI VESI AS ARENGUKAVA 2019-2030 
Viimsi_YVKA VK-01 jaotus 
Viimsi_YVKA VK-02.Rohuneeme-Püünsi 
Viimsi_YVKA VK-03.Pringi 
Viimsi_YVKA VK-04.Haabneeme 
Viimsi_YVKA VK-05.Viimsi-Pärnamäe 
Viimsi_YVKA VK-06.Miiduranna 
Viimsi_YVKA VK-07.Lubja 
Viimsi_YVKA VK-08.Metsakasti-Äigrumäe 
Viimsi_YVKA VK-09.Laiaküla 
Viimsi_YVKA VK-10.Muuga 
Viimsi_YVKA VK-11.Randvere 
Viimsi_YVKA VK-12.Tammneeme 
Viimsi_YVKA VK-13.Leppneeme 
Viimsi_YVKA VK-14.Kelvingi 
Viimsi_YVKA VK-15.Prangli 
Vkiri_AS_Infragate_Eesti 
ÜVK arengukava kinnitamise määrus

AS Viimsi Vesi tegevjuht Raul Vanem

2.

Viimsi valla 2019. eelarve täitmine 3 kuud

Rahandusosakonna juhataja kt Liina Koppel

3.

Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve 
Seletuskiri  
VO Lisaeelarve

Rahandusosakonna juhataja kt Liina Koppel

4.

Viimsi valla 2018. a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
Revisjonikomisjoni otsus 2019 aastaruande kohta 
Seletuskiri_Viimsi valla 2018a konsolideeritud maj.aasta aruande kinnitamine 
Viimsi vald 2018 Vandeaudiitori aruanne 2018 
Viimsi valla 2018 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Rahandusosakonna juhataja kt Liina Koppel

5.

Viimsi valla finantsjuhtimise kord 
Viimsi_valla_finantsjuhtimise_kord_SELETUSKIRJAGA

Rahandusosakonna juhataja kt Liina Koppel

6.

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

Rahandusosakonna juhataja kt Liina Koppel

7.

Viimsi valla põhimääruse muutmine -  II lugemine 
PM seletuskiri

Vallasekretär Helen Rives

8.

Viimsi vallavara valitsemise kord 
Seletuskiri Viimsi vallavara kord

Õigusosakonna juhataja Merit Renlund

9.

Vaideotsus Vesta Terminal OÜ vaides Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusele nr 18 
Volikogu otsus nr 18_ DP menetluse lõpetamine Koorma-2a_Virna-3 
Vaie Volikogu 26.03.2019 otsusele nr 18

Abivallavanem Margus Kruusmägi

10.

Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029 – I lugemine 
10_TVAK

Abivallavanem Margus Kruusmägi

11.

Loa andmine Viimsi Vallavalitsusele rahaliselt hinnatavate kohustuste võtmiseks Randvere tee transpordimaa lõigu omandamisel

Abivallavanem Margus Kruusmägi

12.

Vaideotsus Rein Seppeli vaides Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusele nr 21          
12_09.05.2019 KOLMEPOOLSE KOHTUMISE PROTOKOLL     
R. Seppeli vaie                
Seletuskiri vaide juurde 
Skeem 
Vastused Haabneeme surfikool 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

13.

Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord

Volikogu esimees Taavi Kotka

14.

Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) detailplaneeringu kehtestamine
Uus-Kaevu Nahka 3 DP tugiplaan 
Uus-Kaevu Nahka 3 DP tehnovõrgud
Uus-Kaevu Nahka 3 DP situatsiooniskeem 
Uus-Kaevu Nahka 3 DP seletuskiri 
Uus-Kaevu Nahka 3 DP põhijoonis 
Uus-Kaevu Nahka 3 DP kontaktvöönd 
RM heakskiit 26-04-2019

Abivallavanem Margus Kruusmägi

15.

Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineVO kehtetuks tunnist Uuetoa III osaline 
Uuetoa III põhijoonis Jänese tee 2 
Lisa 1  vol.otsus_08.04.08_nr25 
Jänese tee 2 asukoha plaan

Abivallavanem Margus Kruusmägi

16.

Prangli saarel, Lääneotsa külas, kinnistute Seelikuranna, Mölgiliiva, Prangliranna, Vana-Mölgi, Uus-Mölgi, Mölgilaane, Mere-Mölgi, Mölgimetsa, Väike-Mölgi, Taga-Mölgi, Mölgi, Ees-Mölgitoa, Mölgitoa, Taga-Mölgitoa ja Mölgisoo detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamineSeelikuranna ja lähiala DP eskiis 04.03.2019 
Planeeringuala ortol 
Asukoht saarel

Abivallavanem Margus Kruusmägi

17.

Naissaarel, Väikeheinamaa/ Lillängin külas, kinnistu Liiva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamineLiiva tugiplaan 
Liiva põhijoonis 
Liiva Naissaar 3-poolne leping 
Liiva asukoha plaan 
Liiva seletuskiri 
Liiva sisukord 
Liiva tiitelleht

Abivallavanem Margus Kruusmägi

18.

Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr 92 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendaminePärtlepõllu DP - Kontaktvöönd 
Kontaktvöönd 
Kallaku_Serva asukoha plaan 
Kallaku ja Serva DP Põhijoonis

Abivallavanem Margus Kruusmägi

19.

Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korraldusega nr 742 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mere-ala“ ja Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1153 „Pringi külas, kinnistu Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korralduse nr 742 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mereala“ osaline muutmine“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
Rohuneeme-59d_61a-DP- Põhijoonis 
Rohuneeme-59d_61a-DP- Asukohaskeem 
Rohuneeme-59d_61a_Visualiseering

Abivallavanem Margus Kruusmägi

20.

Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 otsusega nr 75 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe 1“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
VO nr 18_26.03.2019_DP ja KSH menetluse lõpetamiseks 
Asukohaplaan

Abivallavanem Margus Kruusmägi

21.

Lubja külas, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamineKontaktvöönd 
Kallaku_Serva asukoha plaan 
Kallaku ja Serva DP Tehnovõrgud 
Kallaku ja Serva DP Servituudid 
Kallaku ja Serva DP Põhijoonis

Abivallavanem Margus Kruusmägi

22.

Vastamine Ivo Rull arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses vallavanema enesereklaamiga Viimsi Teatajas (reg nr  7-1/2173)

Abivallavanem Georg Aher

23.

Vastamine Ivo Rull arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses Viimsi Raamatukogu kulukale rendipinnale viimisega (reg nr 7-1/2174)

Abivallavanem Annika Vaikla

24.

Vastamine Ants Erm arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses Muuga Kasekännu tee kruntidele imbuva veega (reg nr 7-1/2175)

Abivallavanem Margus Kruusmägi

25.

Kohapeal algatatud küsimused

 

 

 

Taavi Kotka

Vallavolikogu esimees