Viimsi Vallavalitsus tegi vallavolikogule ettepaneku vähendada vallavanema ja abivallavanemate töötasusid

09. aprill 2020
Teade

Viimsi vallavolikogu määrusega on vallavanema ja abivallavanemate palgad seotud kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil. „Vallavolikogule tehtud ettepaneku alusel loobume rakendunud palgatõusust ja teeme ettepaneku vähendada ka senist palka,” ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Vallavolikogule on tehtud ettepanek vähendada vallavanema töötasu 16 protsenti ja vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu 12 protsenti.

“Kohalik omavalitsuse suurim tuluallikas on üksikisiku tulumaksust saadav osa. Kui vallaelanike tulud langevad, peavad ka valitsemiskulud langema,” selgitas vallavolikogu esimees Taavi Kotka täna. “Ülesanne teha ettepanekud kulude vähendamiseks sai vallavalitsusele antud mõnda aega tagasi. Teisipäevasel volikogu koosolekul vaatame numbrid üle ja teeme otsused. Hetkel ei ole veel selget pilti, milliseks kujunevad edasised kuud eelarve mõttes, mistõttu oleme palunud vallavalitsusel otsida veelgi täiendavaid kokkuhoiukohti.“

Valitsemiskulude vähendamise kõrval tuleb aga vallavalitusel mõelda jätkuvalt muude valdkondade konkurentsivõime tagamisele Viimsis. „Oleme kinnitanud, et Viimsi valla väga oluliseks prioriteediks on haridus. Õpetajate ja koolijuhtide tööst sõltub meie laste tulevik ja praeguses uudses olukorras on koolipere väga hästi hakkama saanud,“ ütles Lemetti. Alles hiljuti võeti vastu otsus lisaraha eraldamiseks õpetajatele. Koolide konkurentsivõime tagamisel on ülitähtis roll ka direktoritel,“ kinnitas Lemetti. Vallavalitsus on valmistanud ette volikogu määruse eelnõu, milles sätestatakse alused haridusasutuste juhtidele senisest paremate palgatingimuste loomiseks.

Praegu on käimas avalik konkurss Viimsi kooli direktori leidmiseks. „Loodame, et konkurentsivõimeline palk toob konkursile parimad võimalikud kandidaadid,“ ütles vallavanem.

Lisaks tegi vallavalitsus täna volikogule ettepaneku jätta seoses eriolukorraga lapsevanematelt küsimata lasteaia kohatasu aprillikuu eest. Viimsi Vallavalitsuse otsusega on kõik munitsipaallasteaiad, v.a valvelasteaia üks maja aprillikuu lõpuni suletud.

Vallavalitsus on välja töötanud kava nii personali- kui ka majandamiskulude kokkuhoiuks ja üle vaadatakse ka investeeringute nimekiri. Esialgu arvestatakse võimalusega, et tulubaas võib väheneda kuni 15%.

Lõplikud otsused langetab vallavolikogu 14. aprilli istungil. Vallavolikogu istungid toimuvad digitaalselt ja on üle interneti jälgitavad. Vallavolikogu korraldab aprillis kaks istungit ja kõik vajalikud eelnõud jm päevakorrapunktid saavad menetletud – tagatud on tavapärane töörütm. Vallavolikogu otsustega saab tutvuda peale istungit valla kodulehel.