Vallavalitsuse 27.10.2021 päevakorra projekt

27. Okt 2021
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse 25. augusti 2021 korralduse nr 363 „Hüpoteegi alt vabastamiseks loa andmine“ muutmine

2. Vallavalitsuse korraldus: Viieaia tee L1 transpordimaa kinnistu omandamine

3. Vallavalitsuse korraldus: õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine

4. Vallavalitsuse korraldus: Harju maakonna Viimsi piirkonna bussiliinide avaliku teenindamise lepingu pikendamine

5. Vallavalitsuse korraldus : Vaideotsus - Pähklimänni haljak, ehitusloa kehtetuks tunnistamisest keeldumine

6. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse antud katastriüksusele sihtotstarbe määramine

7. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

8. Vallavalitsuse korraldus: Lääneotsa külas kinnistu Metsarahva-Uuetoa jagamine

9. Vallavalitsuse korraldus: Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine

10. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingu sõlmimiseks Vesta Terminal Tallinn OÜ-ga

11. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Pärnamäe külas Sooraua katastriüksusel (uus lähiaadress Sooraua jalgtee L1)

12. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Lubja külas Lubjanõlva tee 2 katastriüksusel (uus lähiaadress Tuletorni pst 6)

13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Karjaaia tee 9

14. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Luhaääre tee 8

15. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Laane tee 1

16. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Lõokese tee 4

17. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Uuetoa tee 6

18. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kasteheina tee 38

19. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mäepealse tee 5

20. Vallavalitsuse korraldus: Randvere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

21. Vallavalitsuse korraldus: Prangli Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

22. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Lepingu heakskiitmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks